พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินในการ ทรงประกอบพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ