๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

ยี่สิบเก้า เมษายน เวียนบรรจบ องค์ทีครบ สิบสอง พระชันษา

ปวงประชา ถวายพร ด้วยศรัทธา ทั้งพารา แซ่ซ้อง ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ จำเริญ พระสุขภาพ แลกายภาพ สติปัญญา ทุกสถาน

ทรงก้าวหน้า สมลักษณะ ปรีชาญา ยิ่งสราญ เกษมสุข ชั่วกาลนาน

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อมคณะผู้จัดทำนิตยสาร HELLO!

‘เจ้าชายวิลเลี่ยม’ ทรงเฟสไทม์กับ ‘เลดี้ กาก้า’ ในภารกิจ #OKTOSAY

เจ้าชายวิลเลี่ยม ทรงร่วมมือกับ ‘เลดี้ กาก้า’ กระตุ้นให้ผู้คนออกมาเปิดใจพูดคุยเพื่อยุติบาดแผลในจิตใจ