ค่ำคืนงานเลี้ยงฉลองขึ้นครองราชย์จักรพรรดินารุฮิโตะ ด้วยเมนูWashoku แบบญี่ปุ่นแท้ดั้งเดิม

สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะพระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารในค่ำคืนงานเลี้ยงเฉลิมฉลองพิธีราชาภิเษกอาคันตุกะที่เรียกว่า “Kyoen no gi” ด้วย วะโชกุ หรือ ‘Washoku’ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติของภูมิประเทศญี่ปุ่น