เปิด Casa Monte Verde ของผู้จัด Motor Expo ‘ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์’