Home > Celebrity > ‘สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทยฯ’ เชิดชู 90 บุคคลต้นแบบด้านผ้าไทย

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจยาวนานกว่า 6 ทศวรรษในการพัฒนาส่งเสริมเรื่อง ‘ผ้าไทย’ สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สสธวท) นำโดย คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสสธวท เตรียมจัดงาน ‘สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565’ ในวันที่  30 พฤษภาคม  2565  ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม  โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ  ถนนราชดำริ พร้อมคัดเลือก 90 ต้นแบบสยามพัสตรา ภูษาศิลป์

คณะกรรมการสสธวท (จากซ้าย) รรณวิภา เหราบัตย์, พัชรพิมล ยังประภากร, พนิดา ชอบวณิชชา, คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล, มาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม, ฐิตินันท์ วัธนเวคิน และจตุพร ลิ้มปิยะศรีสกุล

สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเชิดชูเกียรติ ยกย่อง และให้เป็นผู้สืบสานภารกิจด้านผ้าไทยให้คงอยู่เป็นอัตลักษณ์ของผ้าไทยที่งดงาม ทรงคุณค่า เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของไทยสืบไป จำนวน 90 ท่านเพื่อเป็น 90 ต้นแบบสยามพัสตรา ภูษาศิลป์ มีการกำหนดแนวทางให้ครอบคลุม กลุ่มต่าง ๆ 9 ประเภท ดังนี้ 

  1. นฤมิตภูษาสง่าศิลป์… ต้นแบบแห่งการถักทอผ้าไทย
  2. จินตภูษาสง่าศิลป์… ต้นแบบแห่งการออกแบบลวดลายผ้าไทย
  3. เชิดชูภูษาสง่าศิลป์… ต้นแบบแห่งการเชิดชู สนับสนุนและต่อยอดผ้าไทย
  4. วิวัฒน์ภูษาสง่าศิลป์… ต้นแบบแห่งการพัฒนาผ้าไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
  5. บูรณาภูษาสง่าศิลป์… ต้นแบบแห่งการดีไซน์ผ้าไทย (ดีไซเนอร์)
  6. เอกวลัญชน์ภูษาสง่าศิลป์… ต้นแบบผู้นำในการสืบสานและอนุรักษ์ผ้าไทย
  7. สสธวท สานธำรงภูษาสง่าศิลป์… ต้นแบบสมาชิก สสธวท ผู้สืบสานการสวมใส่ผ้าไทย
  8. สตรีรักษ์ภูษาสง่าศิลป์… ต้นแบบสตรีแห่งความภาคภูมิในผ้าไทย (ผู้หญิงซึ่งสวมใส่ผ้าไทยไม่ต่ำกว่า 10 ปี)
  9. บุรุษรักษ์ภูษาสง่าศิลป์… ต้นแบบบุรุษแห่งความภาคภูมิใจในผ้าไทย (ผู้ชายซึ่งสวมใส่ผ้าไทยไม่ต่ำกว่า 10 ปี)

ผู้ได้รับรางวัล 90 ต้นแบบสยามพัสตรา ภูษาศิลป์ มีเหล่าคนดังร่วมรับราวัล อาทิ

90 ต้นแบบสยามพัสตรา ภูษาศิลป์

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย ผู้เห็นคุณค่าของการนำผ้าไทยมาใช้ในชีวิตประจำวัน ละสวมใส่ชุดผ้าไทยเป็นประจำ

90 ต้นแบบสยามพัสตรา ภูษาศิลป์

ธีระ ฉันทสวัสดิ์ ดีไซเนอร์ผู้ผันตัวมาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบ และต่อยอดให้เกิดการส่งเสริมผ้าไทยอย่างต่อเนื่อง

90 ต้นแบบสยามพัสตรา ภูษาศิลป์

ประภากาศ อังศุสิงห์ ดีไซเนอรืแบรนด์ประภากาศ ชื่นชอบและถนัดในการนำผ้าไทยมาตัดต่อ ผสมผสานกับผ้าไทยและผเาชนิดต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้ดูร่วมสมัย และอนุรักษ์การใช้ผ้าไทย

90 ต้นแบบสยามพัสตรา ภูษาศิลป์

เผ่าทอง ทองเจือ ผู้เชี่ยวด้านประวัติศาสตร์ผ้าไทย

ผ้าไทย

ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข ภริยาพล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข ชื่นชอบและภาคภูมิใจยามสวมใส่ชุดที่ตัดเย็บด้วยผ้าไทย

ผ้าไทย

พลพัฒน์ อัศวะประภา ดีไซเนอร์แบรนด์อาซาว่า ใช้ผ้าไทยเป็นองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ผลงานมาโดยตลอด และปัจจุบันยังมีส่วนในการพัฒนาผ้าไทยตั้งแต่จุดเริ่มต้น ตั้งแต่คนทอผ้า การย้อมสี ไปจนถึงกระบวนการสร้างสรรค์

ผ้าไทย

พิจิตรา บุณยรัตพันธุ์ ดีไซเนอร์แบรนด์พิจิตรา นำองค์ประกอบความเป็นไทย เช่นการดึงลายปักจากผ้าสไบโบราณมาใช้ในการแต่งเสื้อให้ดูวิจิตรงดงาม

ผ้าไทย

มีชัย แต้สุจริยา นครูศิลป์ของแผ่นดิน ปี 2559 ผ้ากาบบัว จ.อุบลราชธานี ผู้เป็นส่วนสำคัญในการออกแบบผ้าที่สร้างาน สร้างอาชีพให้ชุมชนทอผ้าทั้งในอุบลราชธานี และทั่วอีสาน จนกระทั่งผ้าคอลเลกชั่น ‘กาบบัวแสงแรก’ ไปอยู่ในพระหัตถ์ ‘เจ้าชายวิลเลี่ยมและแคเธอรีน’ ดยุคและดัชเชสแห่งเคมบริดจ์

วิชระวิชญ์ อัครสันติสุข นักออกแบบแบรนด์ Wisharawish ที่มุ่งเน้นการใช้ผ้าไทยและวัตถุดิบจากภูมิปัญญาในท้องถิ่น

ศิริชัย ทหรานนท์ ดีไซเนอร์แบรนด์เธียเตอร์ (Theatre) นำผ้าไทยต่าง ๆ ออกแบบ ตัดเย็บแนวสากลร่วมสมัย ชาย-หญิงมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน

ผศ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ทำงานอนุรักษ์ผ้าไทย และร่วมฟื้นฟูการแสดงโขน

อมตา จิตตะเสนีย์ ให้ความสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและผ้าไทยในจังหวัดต่าง ๆ สร้างเทรนด์การแต่งกายด้วยผ้าไทย ลงพื้นที่เรียนรู้กับชุมชนอย่างจริงจัง เปลี่ยนโซเชียลมีเดียเป็นห้องสมุดออนไลน์เรียนรู้การสกัดสีท้องถิ่นจากธรรมชาติ กระบวการและวิธีการทอผ้าตั้งแต่ต้นน้ำ เรื่องราวและที่มาของลายผ้า ทำหน้าที่ในฐานะอินฟลูเอนเซอร์ในการผลักดันผ้าไทย ไม่เฉพาะแค่ในประเทศไทย แต่ยังรวมถึงแฟชั่นโชว์ระดับโลกที่กรุงปารีส ปะเทศฝรั่งเศส จนได้ชื่อว่าเป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และการอนุรักษ์ผ้าไทย

ม.ล.อรดิศ สนิทวงศ์ ประยุกต์นำผ้าไทยมาสวมใส่ให้เหมาะสมตามกาละของยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

เอก ทองประเสริฐ นักออกแบบที่ทั้งตีความและตั้งคำถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างผ้าและวิถีชีวิตร่วมสมัย

90 ต้นแบบสยามพัสตรา ภูษาศิลป์

Mr. Rolf Von Bueren ผู้ก่อตั้ง Lotus Arts de Vivre ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์งานฝีมือไทย โดยเฉพาะผ้าไทย เพื่อให้มรดกล้ำค่าทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ส่งต่อไปให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชม และระลึกถึง ก่อนที่สิ่งมีค่าเหล่านี้จะสูญหายไป

90 ต้นแบบสยามพัสตรา ภูษาศิลป์

ละออ ตั้งคารวะคุณ ผู้นิยมการสวมใส่ชุดผ้าไทยและชุดไทย โดยเฉพาะทุกครั้งที่ไปทำบุญ ประกอบพิธีทางศาสนา หรือเข้าร่วมงานพิธีต่าง ๆ เป็นต้นแบบให้สุภาพสตรีในสมาคมต่าง ๆ ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์และสืบสานเอกลักษณ์ประจำชาติไทย

นอกจากนี้ภายในงานฯ ซึ่งจะจัดขึ้นรูปแบบกาล่าดินเนอร์ นอกจากมีการถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ โดยคณะกรรมการสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยฯ และการแสดงผลงานแบบเสื้อชุดผ้าไทยชุด ‘สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์ ผ้าไทยร่วมสมัย ไทยนิยม’ ให้เป็นเวทีแห่งโอกาสในการนำเสนอแนวคิด ‘ไทยนิยม’ โดยได้รับเกียรติจากผู้เป็นต้นแบบผ้าไทยกิตติมศักดิ์จากแวดวงต่าง ๆ เป็นผู้แสดงแบบเสื้อกว่า 70 คน.

ติดตามรายละเอียดการจัดงาน ‘สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565’ ได้ที่ HELLO!

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.