[bttseo_breadcrumb]

ยี่สิบเก้า เมษายน เวียนบรรจบ องค์ทีครบ สิบสอง พระชันษา

ปวงประชา ถวายพร ด้วยศรัทธา ทั้งพารา แซ่ซ้อง ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ จำเริญ พระสุขภาพ แลกายภาพ สติปัญญา ทุกสถาน

ทรงก้าวหน้า สมลักษณะ ปรีชาญา ยิ่งสราญ เกษมสุข ชั่วกาลนาน


ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อมคณะผู้จัดทำนิตยสาร HELLO!