Home > Celebrity > Celebrity News > ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

ยี่สิบเก้า เมษายน เวียนบรรจบ องค์ทีครบ สิบสอง พระชันษา

ปวงประชา ถวายพร ด้วยศรัทธา ทั้งพารา แซ่ซ้อง ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ จำเริญ พระสุขภาพ แลกายภาพ สติปัญญา ทุกสถาน

ทรงก้าวหน้า สมลักษณะ ปรีชาญา ยิ่งสราญ เกษมสุข ชั่วกาลนาน


ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อมคณะผู้จัดทำนิตยสาร HELLO!

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.