Home > Celebrity > Celebrity News > พิธีบวงสรวงเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาศ

วันนี้เมื่อเวลา 14.49 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาศและเครื่องประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการสำนักราชเลขาธิการ ข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการกรมศิลปากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี

พิธีการเริ่มต้นขึ้นเมื่อ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เข้าสู่ประรำพิธี บริเวณด้านหน้าโรงราชรถ จากนั้นได้จุดธูปเทียนบูชาเครื่องสังเวย พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ วิบูลย์เวทย์บรมหงส์ พรหมพงศ์ พฤฒาจาริย์ หัวหน้าพราหมณ์หลวง อ่านโองการบวงสรวงเทพยดา ระหว่างนั้นปี่พาทย์บรรเลงเพลงตระสันนิบาตและดวงพระวิญญาณพระมหากษัตริยาธิราช (ปี่พาทย์ทำเพลงตระเชิญ)

ต่อด้วยการรำบวงสรวงจำนวน 9 คู่ โดยนักแสดงจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร จากนั้นประธานในพิธี พรมน้ำอบที่เครื่องมือช่าง นายช่างนำข้าวตอกโปรยที่เครื่องมือ และโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่เครื่องสังเวย ก่อนจะเข้าสู่โรงราชรถ คล้องพวงมาลัยที่พระมหาพิชัยราชรถ เกรินบันไดนาค พระยานมาศสามลำคาน พระที่นั่งราเชนทรยาน พระวอสีวิกากาญจน์ เวชยันตราชรถ และราชรถน้อยตามลำดับ

ทั้งนี้กรมศิลปากร กรมสรรพาวุธทหารบก และกรมอู่ทหารเรือ จะดำเนินงานบูรณะราชรถ 5 องค์ ประกอบด้วย พระมหาพิชัยราชรถ เวชยันตราชรถ และราชรถน้อย 3 องค์ เกรินบันไดนาค 2 เกริน พระยานมาศสามลำคาน 2 องค์ พระที่นั่งราเชนทรยาน และพระวอสีวิกากาญจน์ โดยกรมศิลปากรจะดำเนินงานบูรณะซ่อมแซม และอนุรักษ์ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ งานตกแต่ง และงานประดับส่วนต่างๆ ที่เป็นงานประณีตศิลปกรรม ขณะที่กรมสรรพาวุธทหารบก และกรมอู่ทหารเรือ จะดำเนินการศึกษา ตรวจสอบสภาพโครงสร้างของราชรถ ระบบกลไก การเคลื่อนที่ และการชักลาก ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ทั้งนี้เพื่อให้งดงามและสมพระเกียรติ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อนึ่ง การบวงสรวงเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งตามความเชื่อของคนไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ กล่าวคือ ในการทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อบรรลุความสำเร็จ หรือเพื่อความสวัสดิมงคลแก่ตนเอง จะมีการทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อน เป็นการบูชาพระรัตนตรัย และเทพเจ้าต่างๆ ตลอดจนการแสดงความนับถือพระมหากษัตริย์ พ่อ แม่ ครูอาจารย์ วีรชน คนดีทั้งหลายเข้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย ขั้นตอนในการบวงสรวงนอกจากจะมีพิธีอ่านโองการแล้ว การถวายเครื่องสังเวย ยังมีนาฏศิลป์ และเครื่องดนตรีต่างๆ เข้าร่วมอยู่ในพิธีการนั้นด้วย

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.