Home > Celebrity > Celebrity News > รำลึก 50 ปี จุดเริ่มต้นสมาคมอาเซียน

ปัจจุบันเรารู้จัก อาเซียน (ASEAN) กันในฐานะ 10 ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ร่วมมือกันส่งเสริมสันติภาพ ความมั่นคง เศรษฐกิจ องค์ความรู้ สังคมวัฒนธรรม บนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก ซึ่งย้อนไปในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 นับเป็นวันสำคัญที่อาเซียนก่อตั้งขึ้นโดย ปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) โดยมีผู้ร่วมก่อตั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย ,สิงค์โปร, มาเลเชีย, ฟิลิปปินส์ และ อินโดนีเซีย ก่อนขยายความร่วมมือไปอีกหลายประเทศ จนมีสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ในปี พ.ศ. 2542 ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความร่วมมือระดับชาตินี้ คือการทำงานอย่างมุ่งมั่นของคณะรัฐมนตรีและนักการทูตในสมัย พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ (รัฐมนตรีต่างประเทศ) อันมีเรื่องราวการเดินทางเจราจาความร่วมมือที่น่าภาคภูมิใจ

ศ.กิตติคุณ ดร.สมปอง สุจริตกุล

คุณชวน หลีกภัย – คุณอมรินทร์ คอมันตร์

เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 8 สิงหาคม ปีนี้ คณะผู้เคยร่วมงานกับ พันเอก (พิเศษ) ดร.ถนัด คอมันตร์ จึงได้จัดเสวนาพิเศษ “พันเอก (พิเศษ) ดร.ถนัด คอมันตร์ กับจุดเริ่มต้นของสมาคมอาเซียน” บอกเล่าการเดินทางทำงานสู่ความเป็นอาเซียน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้สอบถามเสนอแนะความคิดเห็นสู่ความเป็นอาเซียนที่มั่นคง กับบุคคลสำคัญที่มีส่วนขับเคลื่อนความร่วมมือนี้ ได้แก่ ศ.กิตติคุณ ดร.สมปอง สุจริตกุล นักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศ , ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ และอดีตเลขาธิการอาเซียน , คุณอมรินทร์ คอมันตร์ นักธุรกิจระหว่างประเทศ และดำเนินธุรกิจกับประเทศอาเซียน รวมถึงเป็นที่ปริกษากงสุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย) โดยมีคุณกวี จงกิจถาวร ประธานสมาคมเครื่องข่ายผู้สื่อข่าวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นผู้ดำเนินรายการ ภายในห้องบอลรูม 1 โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

คุณกวี จงกิจถาวร

นอกจากนี้ความพิเศษในวาระสำคัญของอาเซียน บริษัท สำนักพิมพ์ สยามเรเนซองส์ จำกัด ได้จัดพิมพ์หนังสือ “DR. THANAT KHOMAN : The Wit & Wisdom of the Leading ASEAN Founder” นำเสนอ อมตะวาจา แนวคิด วิสัยทัศน์ ตลอดจนอัตชีวประวัติ ของพันเอก (พิเศษ) ดร.ถนัด คอมันตร์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ และเอกอัครราชทูตไทยในหลายประเทศ กับบทบาทในสังคมไทยทั้งเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคม โดยเฉพาะในฐานะหนึ่งนผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันอกเฉียงใต้ (ASEAN)

หนังสือ “DR. THANAT KHOMAN : The Wit & Wisdom of the Leading ASEAN Founder

เรื่องราวต่างๆ ถูกรวมรวมจากเอกสารสำคัญทางราชการ ถ้องแถลงสุนทรพจน์ บทความ ตลอดจนบทสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ นำเสนอเป็นหมวดหมู่อย่างกระชับ ให้เข้าใจบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก ความมั่นคง การแก้ไขปัญหาสงครามและความขัดแย้ง ความร่วมมือของมิตรประเทศอาเซียน ด้วยมุ่งหวังให้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาด้านกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ และการต่างประทศ ของทั้งไทยและกลุ่มอาเซียน ไปจนถึงประชาชนทั่วไปในภูมิภาค ได้ตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของตัวเอง ในการร่วมมือกันในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

ภาคีผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนทั้ง 5 ประเทศ

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.