Home > Celebrity > Celebrity News > มาดามแป้งภูมิใจ! บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ น้อมนำแนวพระราชปณิธานรัชกาลที่ 9

บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 โดยน้อมนำแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ

นวลพรรณ ล่ำซำ ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรกิตติมศักดิ์ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด

เพราะหากคนมีร่างกายที่แข็งแรง ย่อมจะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ บริษัทฯ จึงได้คิดค้นและพัฒนา “ยาชีววัตถุ” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้รับความสนใจและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก

โดยสยามไบโอไซเอนซ์ เป็นบริษัทเดียวของคนไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่คิดค้น พัฒนา และผลิตยา ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ โดยไม่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบในการผลิตยาจากต่างประเทศ จึงนับเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านสาธารณสุขให้แก่ประเทศไทย

เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในปัจจุบัน ที่มีความรุนแรง และสร้างความสูญเสียให้แก่ผู้คนทั่วโลก บริษัทฯ จึงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันและบรรเทาการติดเชื้อไวรัส

ด้วยการผลิตแอลกอฮอล์ 75 เปอร์เซ็นต์ โดยได้ส่งมอบให้แก่ กองแพทย์หลวงและสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนคนไทย สำหรับใช้ฆ่าเชื้อและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาชุดตรวจ RT-PCR สำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา เพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาล และห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องตรวจทั่วประเทศ

“ในฐานะบุคลากรตัวเล็กๆ ที่ได้ร่วมงานกับ สยามไบโอไซเอนซ์ แป้งรู้สึกภาคภูมิใจและรับรู้ได้ว่า นี่คือบริษัทของคนไทยที่อาจไม่ได้มีชื่อเสียงระดับโลก หากแต่เป็นบริษัทที่ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ สยามไบโอไซเอนซ์ จึงเป็นดั่ง ‘ของขวัญจากพ่อ’ ที่ไม่ได้มอบแก่เพียงคนไทยเท่านั้น แต่เพื่อเป้าหมายในการสร้างประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติโดยแท้จริง”

………………………………………………………………………………………………………………….

Cr. panglamsam
Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.