Home > Education > Beaconhouse Yamsaard International School

Beaconhouse Yamsaard International School (BYIS) ก่อตั้งเมื่อปี 2014 จากการร่วมทุนระหว่างกลุ่มโรงเรียนแย้มสอาดกับโรงเรียนบีคอนเฮาส์ โรงเรียนทั้งสองแห่งตัดสินใจจับมือกันนำประสบการณ์การสอนอันเป็นเลิศของทั้งสองแห่ง มาเริ่มต้นเส้นทางใหม่ในการเป็นโรเรียนนานาชาติแห่งเดียวกัน 

ประเดิมด้วยการเปิดโรงเรียนขึ้นในเขตประเวศ กรุงเทพฯ โดยอิงหลักสูตรประเทศอังกฤษในชั้น Early Years และประถมศึกษา เพื่อฝึกทักษะที่จำเป็นในยุคศตวรรษที่ 21 พร้อมด้วยการให้ความรู้ทางวิชาการ 

บรรยากาศอบอุ่นเหมือนครอบครัวที่ BYIS 

โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่ครูใหญ่สามารถจดจำชื่อของทุกคน ครู นักเรียน และผู้ปกครองทักทายกันพร้อมรอยยิ้ม โดยมุ่งเน้นให้ครูและนักเรียนมีสายสัมพันธ์ที่มีความหมายต่อกัน ครูของ BYIS เข้าใจว่าทัศนคติที่นักเรียนวัยนี้มีต่อการศึกษาจะติดตัวพวกเขาไปจนชั่วชีวิต เพราะหากนักเรียนรู้สึกแย่ ก็อาจทำให้พวกเขาเกลียดการเรียนก็เป็นได้ 

ทางโรงเรียนจึงให้ความสำคัญกับความรู้สึกของนักเรียน รวมถึงสมองของพวกเขาด้วยเช่นกัน นี่คือเหตุผลว่าเพราะอะไรนักเรียนของ BYIS จึงได้รับการส่งเสริมและกระตุ้นให้ค้นพบข้อดีในตัวเอง ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นเหมือนครอบครัว

ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์กับความเมตตา

นักเรียนของ Beaconhouse Yamsaard International School กำลังเรียนรู้โดยมีคุณครูดูแลอย่างใกล้ชิด

เพราะทางโรงเรียนเชื่อว่าเด็กสมควรได้รับความรู้ในหลักสูตร ที่เอื้อให้พวกเขาสามารถพัฒนาทักษะทางปัญญามากพอๆกับการคิดและแรงจูงใจ 

หลักสูตรของโรงเรียนได้ถูกออกแบบและสร้างขึ้นโดยใช้การเล่นเป็นฐาน การเรียนรู้ผ่านการเล่นจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจโลกที่เป็นสังคมของพวกเขา ผ่านความสัมพันธ์กับครู เพื่อน สิ่งของ และสภาพแวดล้อมรอบตัว การเรียนรู้ผ่านการเล่นจะได้รับการพัฒนาเป็น 4 ขั้นดังนี้ 

  1. การมีส่วนร่วม  ซึ่งช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการกระตุ้นให้เกิดประสบการณ์ที่มีความหมาย ตั้งคำถามที่เป็น Strategic Questions ที่ทำให้เด็กมีความคิดใหม่ๆที่สัมพันธ์กับความสนใจของพวกเขา นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้นักเรียนสงสัยและอยากรู้เกี่ยวกับวิชาที่เรียนเพิ่มมากขึ้น 
  2. การพัฒนา อนุญาตให้นักเรียนสำรวจวิชาที่เรียนลึกลงไปด้วยตนเอง  อำนวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์และลงมือทำ อนุญาตให้พวกเขาเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนๆ
  3. สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ กระตุ้นให้นักเรียนมีสิทธิ์มีเสียงของตัวเอง และครุ่นคิดเกี่ยวกับวิชาที่เรียน อำนวยความสะดวกให้นักเรียนนำไอเดียและประสบการณ์ก่อนหน้าที่เกี่ยวกับวิชาที่เรียนมาประยุกต์ใช้ อนุญาตให้นักเรียนค้นหาวืธีแก้ปัญหาที่พบเจอ 
  4. แสดงออก   อนุญาตให้นักเรียนร่วมมือกับเพื่อนๆและสาธิตการพูดที่สะท้อนการเรียนรู้ กระตุ้นนักเรียนให้สะท้อนและแบ่งปันความคิดเกี่ยวกับวิชาที่เรียน 
ครูใหญ่ของ Beaconhouse Yamsaard International School สามารถจดจำชื่อนักเรียนทุกคนได้

ความมีน้ำใจขับเคลื่อนโลก

BYIS เชื่อเหลือเกินว่านักเรียนทุกคนสมควรได้รับการต้อนรับ ได้รับการดูแลเอาใจใส่ และได้รับความรัก การที่ครูให้การต้อนรับและการดูแลเอาใจใส่ช่วยให้นักเรียนรู้สึกเปิดกว้างที่จะทำความเข้าใจโลกรอบตัว และมีน้ำใจต่อกัน 

การที่ครูสนับสนุนให้เด็กมีพฤติกรรมเชิงบวก ไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นให้พวกเขาเคารพ และใจดีกับคนรอบข้าง ช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนที่ตามไม่ทัน และมีส่วนร่วมในชั้นเรียนด้วยความกระตือรือร้น ด้วยเหตุนี้นักเรียน BYIS จะมีทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้ ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ที่สูงขึ้นๆได้

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.