Home > Education > โรงเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาแห่งแรกของโลก หลักสูตร DEC ด้านวิศวกรรมและสถาปนิก – โรงเรียนนานาชาติ Shrewsbury

เป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับแวดวงการศึกษานานาชาติในไทย เมื่อโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ-ซิตี้ แคมปัส ภายใต้การนำของมิสอแมนดา เดนนิสสัน ผู้เป็นครูใหญ่ประกาศเปิดตัวหลักสูตร “Design, Engineer, Construct (DEC)” ซึ่งเป็นหลักสูตรจากประเทศอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านการออกแบบ วิศวกรรม และการสร้างสรรค์โครงการ

หลักสูตร DEC คืออะไร

DEC เป็นหลักสูตรที่คิดค้นต่อยอดให้เหมาะกับเด็กวัยแรกเรียน โดยเฉพาะ Key Stage อายุ 7-8 ปี หรือชั้น Year 3 ซึ่งช่วยให้เด็กได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยได้รับการวางรากฐานที่เหมาะสม และได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในอนาคต ตั้งแต่ยังเยาว์ อาทิเช่น ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์แบบมีเหตุและผล การคิดอย่างสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาต่างๆ รวมทั้งทักษะการทำงานเป็นทีม

มิสอแมนดาบอกเราว่า “โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ-ซิตี้ แคมปัส ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพัฒนาการและศักยภาพของเด็กอย่างรอบด้าน และเริ่มตั้งแต่วัยแรกเรียน เพื่อให้เด็กๆซึมซับได้ดีกว่า เป็นการเปิดมิติใหม่ทางการเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียน และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับเส้นทางอาชีพในสายงานสถาปนิก วิศวกรรมศาสตร์ และการสร้างสรรค์โครงการ

“โดยเน้นการลงมือปฏิบัติโครงการที่มีความยั่งยืน (Sustainable Building Project) และการทำเวิร์คช็อปควบคู่ไปกับการเรียนรู้วิธีนำคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน และการต่อยอดทักษะด้านภาษา การอ่านและการเขียน ซึ่งจะช่วยเรื่องการทำรายงาน การนำเสนอ และการโต้ตอบ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กได้สำรวจความคิดที่ท้าทายบริบททางสังคม ผ่านตัวอย่างและโครงการที่นำมาสอนภายใต้สภาพแวดล้อมที่กำหนดขึ้น ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาให้กับเด็ก”

โรงเรียนนานาชาติ Shrewsbury
โรงเรียนนานาชาติ Shrewsbury – เปิดตัวหลักสูตร DEC ด้านวิศวกรรมและสถาปนิก

เรียนกับครูผู้ชำนาญการ

ทั้งนี้ในการสอนหลักสูตรนี้ จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถใช้หลักสูตรดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทางโรงเรียนจึงแต่งตั้งมิสเคที ฮอลแลนด์ ซึ่งเป็นครูผู้ชำนาญการด้านการออกแบบและเทคโนโลยีจากประเทศอังกฤษ มารับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการออกแบบและนวัตกรรมเทคโนโลยี (Design and Technology Innovation Leader) ซึ่งเป็นหนึ่งในวิชาสำคัญสำหรับนักเรียนตั้งแต่ชั้น Year 1 เพื่อให้มีความเชื่อมโยงกับนักเรียนมากขึ้น

“หลักสูตร DEC นี้จะช่วยให้นักเรียนได้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่มากขึ้น จากการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบและเทคโนโลยีตั้งแต่อายุยังน้อย เช่น วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ (Application of Science and Mathematics) การคิดเชิงวิเคราะห์และสร้างสรรค์ (Creative and Logical Thinking) การแก้ปัญหา (Problem Solving) การทำงานเป็นทีม (Teamwork) ความกล้าเสี่ยง (Risk-Taking) และความสามารถในการปรับตัว (Resilience) เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อไปถึงพฤติกรรมและการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้มีประโยชน์ต่อพัฒนาการของเด็กมากที่สุด”

Year 3 คือวัยที่เหมาะ

ด้วยเหตุว่าช่วงวัย 7-8 ปีหรือชั้น Year 3 เป็นช่วงอายุที่มีความสำคัญอีกช่วงหนึ่ง ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่การเติบโต รูปแบบการเรียนการสอนสำหรับเด็กวัยนี้ จึงเน้นให้มีความเฉพาะทางและเป็นระเบียบแบบแผนมากขึ้น เพื่อให้เด็กสามารถต่อยอดทักษะและความรู้ที่ได้จากการเรียนชั้นปีก่อนๆ ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการมีส่วนร่วม (Engagement) การสร้างแรงบันดาลใจ (Motivation) การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) และการดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น (Independence)

มิสอแมนดาเสริมว่า “เด็ก Year 3 ของโชรส์เบอรีจะได้เริ่มสวมเสื้อเชิ้ต ผูกเนคไท และใส่รองเท้านักเรียนที่เหมาะสมมาเรียนหนังสือ นอกจากนี้ยังเริ่มย้ายห้องเรียนจากชั้นล่างขึ้นไปชั้นบน เริ่มใช้พื้นที่หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น และเริ่มได้รับมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบต่างๆ อันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้และมีวุฒิภาวะสูงขึ้น ที่สำคัญไปกว่านั้นยังเป็นการเปิดโลกทัศน์และโอกาสทางการเรียนรู้ที่หลากหลายยิ่งขึ้นอีกด้วย เด็กที่เรียนหลักสูตรนี้จะมีความพร้อมและประสบความสำเร็จทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต”

โรงเรียนนานาชาติ Shrewsbury - หลักสูตรอินเตอร์ พัฒนาทักษะด้านภาษาของเด็กให้ดีเทียบเท่าเจ้าของภาษา
โรงเรียนนานาชาติ Shrewsbury – หลักสูตรอินเตอร์ พัฒนาทักษะด้านภาษาของเด็กให้ดีเทียบเท่าเจ้าของภาษา

นอกจากนี้จากการศึกษาวิจัยยังพบว่า ช่วงวัยที่เหมาะกับการพัฒนาทักษะด้านภาษาของเด็กให้ดีเทียบเท่าเจ้าของภาษา คือช่วงวัยก่อนอายุ 10 ปี เพราะฉะนั้นทางซิตี้ แคมปัส จึงให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยครูผู้สอนจากประเทศอังกฤษ และการผนวกหลักสูตรภาษาไทยและภาษาจีนกลางเข้าไปในกระบวนการเรียนการสอนด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนชั้น Year 3 ซึ่งเป็นช่วงวัยที่เหมาะสมกับการเรียนภาษา

แผนการสอนหลายภาษา

โดยทางโรงเรียนมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยและภาษาจีนกลางมาร่วมวางแผนการเรียนการสอนกับคุณครูประจำชั้นเรียนอย่างใกล้ชิด สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับจากการเรียนหลักสูตรนานาชาติตั้งแต่อายุยังน้อย แทนที่จะรอจนเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นซึ่งอาจจะสายเกินไปสำหรับการสร้างพัฒนาการที่สมบูรณ์

อยากให้ลูกมาเรียนต้องทำอย่างไร

พ่อแม่ผู้ปกครองที่สนใจนำบุตรหลานมาสมัครเรียนโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ-ซิตี้ แคมปัส และริเวอร์ไซด์ แคมปัส สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Open House ของโรงเรียน เพื่อเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอนและพูดคุยกับครูใหญ่รวมทั้งบุคลากรอย่างใกล้ชิดได้ทาง www.shrewsbury.ac.th

เพราะการเริ่มต้นตั้งแต่วัยเยาว์ย่อมมีแต้มต่อมากกว่าผู้ที่เริ่มต้นเมื่อสายไปแล้วเสมอ

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.