Home > Education > Interviews > Parenting > Active Learning คือ อะไร การเรียนแบบนี้ดียังไง

บอกลาการเรียนรู้แบบเดิม ๆ ที่ต้องท่องจำเป็นนกแก้ว นกขุนทอง ไปได้เลย เพราะสมัยนี้ เขามีหลักการเรียนการสอนแบบใหม่ ที่เรียกว่า Active Learning คือ เน้นการมีส่วนร่วม และกระบวนการเรียนรู้ มากกว่าเนื้อหาวิชา ชูกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลาย วันนี้ HELLO! จะชวนพ่อแม่ ผู้ปกครองทุกคน มาทำความรู้จักกับ การเรียนการสอนแบบ Active Learning ว่ามันเป็นยังไง แล้ว Active Learning มีความสำคัญ มีประโยชน์ อย่างไร กับการเรียนรู้ของเด็ก ในยุคใหม่นี้กันบ้าง

Active Learning

Active Learning คือ อะไร
Active Learning หรือ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เป็นรูปแบบการเรียนการสอน การเรียนรู้ในยุคใหม่ ที่เน้นให้ผู้เรียน ได้ ‘คิด วิเคราะห์ ลงมือทำ’ ด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการใช้ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ จัดการแก้ไขปัญหา และเรียนรู้ด้วยตัวเอง เป็นการ ดึงประสิทธิภาพ ของผู้เรียน ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้เรียนจะได้มีส่วนร่วม ในการออกแบบ สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง เน้นทักษะการคิดขั้นสูง การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เน้นพัฒนาศักยภาพทางสมอง ไม่ว่าจะเป็นการคิด การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการนำไปประยุกต์ใช้จริง ร่วมไปกับ การฝึกฝนวินัยในการทำงาน และความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่และเพื่อนร่วมงาน

องค์ประกอบสำคัญของ Active Learning

 • การเรียนรู้ผ่านการคิดขั้นสูง (Thinking Based Learning)
 • การเรียนรู้จากการลงมือทำ (Learning by doing)
 • การเรียนรู้จากการสำรวจค้นหา (Inquiry Based Learning)
 • การเรียนรู้จากการทำงานร่วมกัน (Cooperative Learning)
Active Learning

แล้ว Active Learning ดีกว่ายังไง
การเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ ได้ออกแบบกระบวนการ ขบคิดแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ได้นำไปปฏิบัติใช้จริง จะช่วยให้ผู้เรียน สามารถจดจำเนื้อหา องค์ความรู้ต่าง ๆ ลงในหน่อยความจำระยะยาว และสามารถนำไปเชื่อมโยง ใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ เรียกว่า เรียนไปแล้ว ได้นำไปใช้จริง ๆ ได้เรียนรู้ทักษะที่มีประโยชน์กับตัวเองจริง ๆ ผู้สอนอาจมีการจำลองสถานการณ์จริง เพื่อนำมาใช้เป็นโจทย์ ในการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา เปิดให้ผู้เรียน ได้สืบค้นเนื้อหา ข่าวสาร องค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำมาบูรณาการการเรียนการสอนด้วยตนเอง เกิดเป็นประสบการณ์ของตนเอง ทำให้ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจ มีความสุขในการเรียนรู้ เกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้สอน ผู้เรียน และผู้ร่วมงานคนอื่น ๆ และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้จริงอย่างเต็มศักยภาพ

ตัวอย่างเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
การเรียนรู้แบบ Active Learning นิยมใช้กิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ มาประกอบร่วมด้วย เพื่อเน้นการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ตามจุดประสงค์ของผู้เรียนและผู้สอน เช่น

 • การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา (Analyze case studies) ศึกษาจากเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา
 • การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-Pair-Share) กำหนดประเด็นหลัก แล้วแลกเปลี่ยนความคิดกันกับเพื่อน เป็นเวลาสั้น ๆ
 • การเรียนรู้แบบใช้เกม (Games) นำเกมมาช่วยสร้างแรงจูงใจ ให้เกิดการแก้ไขเรียนรู้อย่า
Active Learning

การเรียนการสอนแบบ Active Learning ต้องทำอย่างไรบ้าง
หลักของ Active Learning นั้น จะยึดว่า มนุษย์ทุกคน มีพื้นฐานความพยายามที่จะเรียนรู้ โดยธรรมชาติอยู่แล้ว และ แต่ละคนนั้น มีกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม แตกต่างกันไป

 • ผู้สอนสามารถออกแบบการเรียนการสอน และพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ที่เอื้อให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
 • ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ในการบูรณาการองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผ่านการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเอง
 • สร้างการปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน ให้เกิดการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปิดมุมมอง และทำงานร่วมกันได้
 • มีการประเมินผล ทดสอบสมมติฐาน นำการค้นคว้า องค์ความรู้ใหม่ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ เชื่อมโยงกับสถานการณ์จริง
 • ผู้สอนจะต้องมีการเปิดกว้่าง ในการรับฟังความคิด ไอเดีย ความสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ไม่ยึดติดอยู่ในกรอบ

อ่านเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับราชวงศ์ ทั้งไทย และ ต่างประเทศ เซเลบริตี้ ข่าวสารใหม่ ๆ และ เรื่องราวเกี่ยวกับแฟชั่น สุขภาพ และความงามได้ที่ Hello!

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.