Home > Education > โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMIDS)

ในยุคที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด จนทำให้โลก สังคม เศรษฐกิจ รวมไปถึงรูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง จึงเกิดคำถามมากมายในหมู่พ่อแม่ผู้ปกครองว่าการเรียนในแบบเดิมนั้นเพียงพอ และตอบโจทย์กับพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กรุ่นใหม่ในยุคศตวรรษที่ 21 จริงหรือไม่ หากปล่อยให้เด็กไทยต้องเผชิญกับการเรียนในรูปแบบเดิม ๆ  แล้วเด็กไทยจะพร้อมรับมือกับโลกยุคใหม่ที่เรียกว่า “ยุคดิสรัปชั่น” ได้อย่างไร?

และด้วยแนวคิดนี้ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMIDS) ภายใต้การดูแลของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่มีพี่เอ้ The Disrupter Thailand เป็นอธิการบดีสถาบัน ผู้เปลี่ยนโฉมระบบการศึกษาให้เป็นรูปแบบที่โลกยุคใหม่ต้องการ จึงได้ก่อตั้งขึ้น

ไม่ใช่แค่คลาสบรรยาย แต่เป็นคลาสท่ีเน้นการลงมือปฏิบัติจริง

วันนี้ HELLO! จะพาคุณไปรู้จักกับ โรงเรียนสาธิตนานาชาติแนวหน้าด้านวิทย์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งแรกในประเทศที่ชื่อ KMIDS หรือโรงเรียนสาธิตนานานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โรงเรียนที่จะพาทุกท่านก้าวข้ามผ่านวิกฤติทางการศึกษาไทย ปฏิรูปการเรียนการสอนยุคใหม่ด้วยการเป็นผู้ริเริ่ม มุ่งพัฒนาระบบการศึกษาไปสู่การเป็นสุดยอดแห่งโรงเรียนสาธิตนานาชาติที่ดีที่สุดในประเทศ!

หลักสูตร STEAM คืออะไร?

“ที่ KMIDS เราได้ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนระบบอเมริกันรูปแบบใหม่ “STEM with Robotics” ที่พัฒนาโดยสถาบันเรียนรู้และพัฒนาหุ่นยนต์ Carnegie Mellon Robotic Academy ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งต่อมา เราได้พัฒนาเป็นหลักสูตรของเราเองโดยใช้ชื่อว่า STEAM ที่เป็นการผสมผสานศาสตร์แห่งการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรมศาสตร์ (E) ศิลปะและการออกแบบ (A) และคณิตศาสตร์ (M) เข้าไว้ด้วยกัน โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และได้ค้นพบความชอบของตัวเองไปด้วย” 

นอกจากนี้ หลักสูตรของ KMIDS ยังแตกต่างไปจากโรงเรียนทั่ว ๆ ไป จากการเรียนรู้ในรูปแบบเดิมที่เรียกว่า Lecture Based Learning เราเปลี่ยนมาเลือกใช้วิธีการสอนในแบบใหม่ที่เรียกว่า Active Learning และ Project Based Learning ด้วยการเรียนการสอนรูปแบบนี้ “เราจะสามารถดึงศักยภาพที่โดดเด่นของเด็กแต่ละคนออกมาได้อย่างแท้จริง” โดยการเน้นให้เด็กได้แสดงความสามารถ และต่อยอดศักยภาพของตนเองผ่านการเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติในห้องทดลองด้วยอุปกรณ์ทางการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

นักเรียนหญิงของ KMIDS ก็มีความสนใจเรื่อง Robotics ไม่แพ้นักเรียนชาย

ที่ KMIDS ไม่เพียงเน้นให้เด็ก ๆ ได้ค้นพบศักยภาพของตัวเองผ่านหลักสูตร STEAM เท่านั้น แต่เรายังเปิดสอนหลักสูตรการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Coding) ตั้งแต่ระดับชั้น Middle School ทั้งยังได้สอดแทรกหลักสูตรทางด้าน Communication leadership ที่คอยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะในการพูดนำเสนอ และยิ่งไปกว่านั้น ทางโรงเรียนยังได้ผลักดันการทำงานกลุ่มร่วมกันผ่านการทำกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือกิจกรรมเพื่อสังคมที่ทางโรงเรียนเราจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีงามในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ให้กับส่วนรวมอีกด้วย

เส้นทางการเข้าศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ Pathway to KMITL

ที่ KMIDS เรามีโครงการทางเลือกพิเศษที่เรียกว่าโครงการ “Pathway to KMITL” (เส้นทางสู่รั้วสจล.)
สําหรับนักเรียนในระดับชั้นม.ปลาย เพื่อเปิดโอกาสให้ได้ร่วมเข้าเรียนในชั้นเรียนเดียวกับพี่ ๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของสถาบันฯ ในหลาย ๆ วิชาเพื่อประโยชน์ในการปรับตัวเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ในคณะแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และนอกเหนือจากนี้ ยังมีคณะวิทยาศาสตร์กับวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติเพิ่มเติมอีกในอนาคตด้วย

นักเรียนของ KMIDS ต่างก็มีความสุขกับการเรียนรู้การใช้หุ่นยนต์

ด้วยโครงการทางเลือกพิเศษนี้ เราจะสามารถสร้างแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เพื่อดึงศักยภาพที่โดดเด่นของนักเรียนแต่ละคนออกมาได้อย่างแท้จริง ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นด้านอื่น ๆ ซึ่งนักเรียนยังสามารถเลือกเรียนเก็บหน่วยกิตในสาขาวิชาที่สนใจ เพื่อเข้าเรียนต่อที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้อีกด้วย!

ความสำเร็จของเด็กนักเรียน KMIDS

เด็กนักเรียน KMIDS ทุกคนมีเอกลักษณ์ และความสามารถพิเศษเฉพาะตัวมาก เด็กนักเรียนของเราทุกคนมีร่างกายและจิตใจที่พร้อมจะเป็นนักสร้าง และนักพัฒนานวัตกรรม โดยจะเห็นได้จากผลงานของนักเรียนระดับชั้น Middle School และ High School ของเรา ที่ได้รับรางวัลการันตีความสามารถรอบด้านมากมาย สร้างชื่อเสียงให้กับตัวของนักเรียนเองและโรงเรียน ทั้งในระดับประเทศ และในระดับนานาชาติ

ผลงานของนักเรียนและอาจารย์ในการคว้าชัยชนะในการแข่งขัน World Robotic Olympiad 2019

อาทิ ผลงานการได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติด้านการออกแบบและการสร้างหุ่นยนต์รวมไปถึงการเขียนโปรแกรมที่ใช้ชื่อว่า World Robotic Olympiad 2019  ณ เมืองเยอร์ ประเทศฮังการี โดยนักเรียนของเราสามารถทำผลงานคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 มาได้ ทั้งยังมีผลงานจาก “นักเขียนโปรแกรม AI คนเก่ง” ของเรายังสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสามจากเวทีระดับโลกอย่าง World Adolescence Robot Contest (WARC) ในปี 2019 จากผลงานการประดิษฐ์โดรน และหุ่นยนต์มือจับที่สามารถยกของได้ด้วยตนเอง

และผลงานล่าสุดจากน้องนักเรียนระดับชั้น Middle School ของ KMIDS ที่สามารถสร้างผลงานคว้าชัยชนะอันดับที่ 1 มาได้โดยใช้ชื่อทีมว่า Junk Buster ซึ่งเป็นโครงการแข่งขันในรูปแบบ Hackathon ที่นักเขียนโค้ด,    นักวิทยาศาสตร์, นักออกแบบ,นักบรรยาย,นักประดิษฐ์, ผู้มีความรู้ด้านอวกาศและอีกหลากหลายอาชีพ เข้ามาร่วมพัฒนา Application บน Computer, Mobile, VR และ Hardware อื่น ๆ สำหรับแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆที่ทาง NASA กำหนดภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมงจากรายการ NASA International Space App Challenge 2020 อีกด้วย!

The Junk Buster คว้าชัยชนะอันดับที่ 1 จากการแข่งขันในรายการ NASA International Space App Challenge 2020

KMIDS เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น Grade 6 จนถึง Grade 10 แล้ววันนี้! สนใจสมัครเรียน หรือสมัครเข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้กับค่ายเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ STEM & DESIGN CAMP เตรียมความพร้อมให้ลูกของท่านได้ค้นพบตัวเองสู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมไปกับเรา ที่ Facebook: KMIDSchool หรือ www.kmidsadmission.com

 

 

 

 

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.