Home > Education > Schools > เปิดแนวทางโรงเรียนนานาชาติ British Columbia International School กับ 2 หัวเรือใหญ่

แม้ว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมาทางโรงเรียน British Columbia International School Bangkok (BCISB) หรือ ‘โรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบีย’ ต้องเปิดการเรียนการสอนแบบไฮบริด สลับสับเปลี่ยนกับการมาโรงเรียน ทว่านักเรียนของ BCISB ยังคงสนุกสนานกับการเรียน และผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่สนุกสนานนี้คือ เด็กที่มี ‘คุณภาพ’ คับแก้ว ที่สามารถต่อยอดขยาย ผลบนเส้นทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับโลกยุคใหม่ เพราะไม่ว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆ แต่การเรียนรู้แบบ Play-based Learning ที่ทาง BCISB ใช้คือหัวใจสําคัญที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

HELLO! Education จึงขอพาไปเจาะแนวทางการเรียนการสอนของที่นี่มากขึ้นกับ ‘คุณครูไทโรน เดมป์ซีย์’ Head of Department และ ‘คุณครูแฮดเดน อัลเลน’ (Hadden Allen) Principal 2 หัวเรือใหญ่แห่ง BCISB

British Columbia International School ดีไหม

ให้ความสำคัญกับก้าวแรก

คุณครูไทโรน เดมป์ซีย์ กล่าวถึงความสำคัญของการเรียนในระดับปฐมวัยว่า “การเรียนรู้ในระดับชั้นปฐมวัยเป็นก้าวแรกที่สําคัญ ที่จะกําหนด เส้นทางการเรียนรู้ของเด็กคนหนึ่ง ดังนั้นผมจึงมักจะบอกคุณครูอนุบาล และเจ้าหน้าที่ของเราทุกคนเสมอว่า หน้าที่ของพวกคุณมีความสําคัญเป็นอย่างมาก เพราะเกี่ยวพันถึงความสําเร็จในอนาคตของเด็กทุกคน” โดยในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา BCISB มีห้องเรียนอนุบาลใหม่เพิ่มขึ้น 5 ห้อง และห้องเรียนใหม่สําหรับชั้น G1 – G3 อีก 3 ห้อง ยิ่งไปกว่านั้นเพื่อให้นักเรียนได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เพิ่มมากขึ้น ทางโรงเรียนได้วางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย นอกเหนือจากคุณครูประจําชั้นที่เป็น Native Speaker 1 ท่าน คุณครูผู้ช่วย 2 ท่าน

เปิดโอกาสให้แสดงความรู้สึกและความคิด

ขณะเดียวกันนอกจากการบ่มเพาะนิสัยรักการเรียนรู้ให้กับ นักเรียนแล้ว BCISB ยังดูแลเอาใจใส่จิตใจ และบุคลิกลักษณะนิสัย ของเด็กเป็นรายคน โดย คุณครูไทโรน บอกเราว่า “สิ่งที่โรงเรียนทําคือการเปิดใจรับฟัง สนับสนุนให้เด็กแสดงความรู้สึกของตนเอง และตั้งคําถามแทนที่จะไปกํากับหรือตัดสินว่าสิ่งที่เด็กคิดหรือรู้สึกเป็นสิ่งที่ถูกหรือผิด ควรหรือไม่ควร ยกตัวอย่างเช่น ถ้าพวกเขาบอกว่ารู้สึกไม่ดีหรือรู้สึกแย่ คุณครูก็จะรับฟังแล้วถามกลับไปว่าเกิดอะไรขึ้น พร้อมกับให้กําลังใจว่า สิ่งที่รู้สึกนั้นเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ โดยให้เวลาเด็กได้รับมือและจัดการกับความรู้สึกของตนเอง

“เช่นเดียวกับการเรียนรู้ เวลาเด็กเจอโจทย์ ยากๆ แทนที่คุณครูจะคอยตอบคําถามให้ คุณครูจะปล่อยให้เด็กมีเวลาคิดถกเถียง และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเด็กคนอื่น เพื่อหาคําตอบด้วยตนเอง เพราะว่าในชีวิตจริง เด็กต้องหาทางออกด้วยตัวของพวกเขาเอง ไม่มีพ่อแม่หรือคุณครูมาคอยบอก เราต้องให้เวลาพวกเขา เพราะถ้าหากเรายังไม่มี เวลาให้เด็ก แล้วใครที่ไหนจะมีเวลาให้พวกเขา” คุณครูไทโรนย้ำ ผลลัพธ์ที่ได้ นอกจากเด็กจะมีความสามารถในการ คิดวิเคราะห์ แยกแยะเชิงสร้างสรรค์แล้ว ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารของเด็กก็ได้รับการฝึกฝนจนอยู่ในระดับ ที่คล่องแคล่ว และเต็มไปด้วยความมั่นใจ

British Columbia International School ดีไหม

ความภูมิใจของเราคือรอยยิ้มของผู้ปกครองที่บอกว่า ลูกๆ ของพวกเขาเรียกร้องอยากมาโรงเรียนทุกวัน พวกเขามี ความสุข และสนุกกับการมาโรงเรียน

คุณครูไทโรน เดมป์ซีย์

พัฒนาโรงเรียนแบบก้าวกระโดดตลอด 1 ปีที่ผ่านมา

BCISB เปิดสอนภายใต้หลักสูตรที่ได้รับ การรับรองจากมลรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา และ WASC (Western Association ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา นอกจากเพิ่มห้องเรียนอนุบาล และชั้น G1 – G3 ทางโรงเรียนได้วางแผนพัฒนาอย่างต่อเนี่อง เพื่อให้นักเรียนได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เพิ่มมากขึ้น อาทิ คุณครูประจําชั้นที่เป็น Native Speaker 1 ท่าน คุณครูผู้ช่วย 2 ท่าน ตลอดจนพัฒนาทั้ง หลักสูตร บุคลากร และโครงสร้างพื้นฐานให้ก้าวหน้าทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเด็กของ BCISB ทุกคน สามารถเปิดรับ และปรับตัวให้ทันต่อโลกที่นับวันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

เห็นได้จากหลักสูตรที่นอกจากจะสอนวิชาตามมาตรฐานการศึกษาอย่าง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ฯลฯ แล้ว BCISB ยังมี การสอน Robotics, Coding รวมถึงศิลปะ ดนตรี และกีฬา ท้ังนี้เพื่อ รองรับการเรียนรู้ตามช่วงวัยของเด็กที่เติบโตขึ้น ทาง BCISB ยังวางแผนสร้าง iMAC LAB ห้องปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ที่จะเสร็จสมบูรณ์ช่วงเปิดเทอมสอง และออกแบบพื้นที่สําหรับการระดมความคิดวางแผนงานให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยม ทางโรงเรียนมีแผนสําหรับการออกแบบห้องสมุดใหม่ และเพิ่มโซนสนามเด็กเล่น Wonder Park ช่วงสิ้นปีเพื่อเพิ่มแหล่งการเรียนรู้ที่สนุกสนานให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้น, Hall of BCISB และ Theater, ห้องเรียน ใหม่สําหรับนักเรียนระดับช้ัน G4 – G12 ตลอดจนปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน และเพิ่มพื้นที่ของการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทุกคน

British Columbia International School ดีไหม

สร้างสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรและคุณครู

ภายใต้การบริหารโดย คุณครูแฮดเดน อัลเลน ที่มีประสบการณ์ในการสอนและบริหาร โรงเรียนนานาชาติในแคนาดา สหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คอสตาริกา โคลัมเบีย และปัจจุบันคือประเทศไทย รวมแล้วมากกว่า 10 ปี ซึ่งเล่าถึงความสําคัญของการพัฒนา บุคลากรและคุณครู ในฐานะผู้ที่มีบทบาทต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ ว่า “สังคมครูของ BCISB เราดูแลซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนความ คิดเห็นและแบ่งปันความรู้ให้กันไม่ต่างจากคนในครอบครัว ตลอดจนยอมรับความแตกต่าง ความหลากหลายของแต่ละบุคคล เพื่อให้นักเรียนเห็นเป็นตัวอย่าง ว่าพวกเราล้วนมีจิตใจที่เปิดกว้าง ซึ่งมีส่วน ช่วยผลักดันให้เด็กของเราไม่ต้องปรับตัวมากนักเมื่อพวกเขาสําเร็จ การศึกษาจากที่นี่และสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนําในต่างประเทศได้”

โรงเรียนควรเป็นสถานที่ที่เด็กเรียนรู้ได้อย่างสนุกและมี ความสุขมากที่สุด

คุณครูแฮดเดน อัลเลน
British Columbia International School ดีไหม

เปิดพื้นที่ให้นักเรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วม

หลายปีที่ผ่านมา นักเรียน BCISB สามารถเข้าเรียนมหาวิทยาลัยช้ันนําในต่างประเทศได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นที่ แคนาดา สหรัฐฯ สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ด้วยหลักสูตร B.C. Curriculum ทําให้นักเรียนที่จบจาก BCISB นอกจากได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการไทยแล้ว ยังได้รับ Dogwood Diploma จากประเทศแคนาดา ซึ่งสามารถเข้าเรียน ต่อมหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดาได้อีกด้วย

หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้โรงเรียนประสบความสำเร็จ คุณครูแฮดเดน บอกว่า “เพื่อให้การเรียนรู้มีความเหมาะสมกับ อัตลักษณ์และตัวตนของเด็กมากที่สุด BCISB ยังให้ความสําคัญกับ การรับฟังความคิดเห็นของเด็ก และติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด เป็นการเปิดพื้นที่ให้แก่นักเรียนของเราได้เข้ามามีส่วนร่วมใน การกําหนดเส้นทางการเรียนของตนเอง รวมถึงให้เด็กและผู้ปกครองรับรู้ถึงแนวทางการประเมินของโรงเรียน เพื่อรับรู้พัฒนาการทางด้านต่างๆ รวมถึงปัญหาทางด้านการเรียน เพื่อหาทางออกร่วมกัน เพราะว่าโรงเรียนควรเป็นสถานที่ที่เด็กเรียนรู้ได้อย่างสนุกและมี ความสุขมากที่สุด”

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.