Home > Education > Schools > High School > KMIDS – สาธิตนานาชาติ สจล. “ชูจุดแข็ง” หลักสูตร STEM with Robotics ตอบโจทย์การเรียนยุคใหม่

เป็นเวลากว่า 6 ปีที่ โรงเรียนสาธิตนานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMIDS) มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนเสริมทักษะสำคัญสำหรับการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ครั้งนี้ HELLO! Education พาไปสำรวจหลักสูตร การเรียนการสอนของ KMIDS ผ่าน 2 บุคลากรสำคัญ ผศ.ดร.อำภาพรรณ ตันตินาครกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนานาชาติ สจล. และ อาจารย์มาร์ค โบร์เกต์ Deputy Director for Academic Services ที่การันตีว่าจะสามารถดึงศักยภาพที่โดดเด่นของนักเรียนแต่ละคนออกมาได้อย่างแท้จริง

KMIDS
อาจารย์มาร์ค โบร์เกต์ Deputy Director for Academic Services และ ผศ.ดร.อำภาพรรณ ตันตินาครกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนานาชาติ สจล.

หลักสูตรที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

“ความโดดเด่นของ KMIDS อยู่ที่โปรแกรมการเรียนการสอนระบบอเมริกันรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า STEM with Robotics ซึ่งพัฒนาร่วมกับสถาบันเรียนรู้และพัฒนาหุ่นยนต์ Carnegie Mellon Robotic Academy ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่เราพัฒนาให้เหมาะสมกับนักเรียนด้วยการเพิ่มวิชาด้านศิลปะเข้าไปด้วย จึงเรียกว่า STEAM Education เป็นการผสมผสานศาสตร์แห่งการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรมศาสตร์ (E) ศิลปะและการออกแบบ (A) และคณิตศาสตร์ (M) เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และค้นพบความชอบของตัวเอง” ผศ.ดร.อำภาพรรณกล่าว  ด้วยเหตุนี้การเรียนของ KMIDS จึงไม่ได้แบ่งเป็นสายวิทย์ หรือสายศิลป์ เนื่องจากพันธกิจของโรงเรียนที่สอดคล้องกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) มุ่งเน้นที่การเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การเรียนในรูปแบบนี้จะทำให้นักเรียนของเราได้ฝึก มีความคิดเชิงวิเคราะห์ และมีความเป็นนวัตกร สามารถนำทักษะความรู้ไปต่อยอดเป็นไอเดียสร้างสรรค์ต่าง ๆได้” 

ผศ.ดร.อำภาพรรณ ตันตินาครกูล
KMIDS

อาจารย์มาร์ค โบร์เกต์ เสริมว่า ในด้านการเรียนการสอน โรงเรียนเน้นให้เด็กนักเรียนเป็นจุดศูนย์กลางของการพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ เสมอ “ที่ผ่านมาจากสถิติเด็กนักเรียนที่จบไป 15% สนใจด้านแพทย์ศาสตร์ 35-40% ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ส่วนที่เหลืออีก 20% คละกันระหว่างวิทยาศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ Computer Science รวมถึงด้านบริหารธุรกิจ”

“ดังนั้นเราจึงออกแบบหลักสูตรที่จะช่วยเสริมให้ตรงกับความต้องการของนักเรียน ตั้งแต่ชั้น Middle School เกรด 6 – 8 นอกเหนือจากวิชาหลัก นักเรียนจะได้เรียนทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อที่ว่าเมื่อก้าวขึ้นไปสู่ชั้น High School เกรด 9 -12 เขาจะได้มีพื้นความรู้ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ต้องการเรียนในอนาคต วิชาที่นักเรียนชั้น Middle School จะได้เรียนมีตั้งแต่วิชา Robotics, Computer Science, Design รวมถึงวิชา Coding ที่เริ่มเรียนตั้งแต่เกรด 6”

KMIDS

การปูพื้นฐานที่ครอบคลุมจะช่วยให้เห็นศักยภาพในด้านต่าง ๆ ของนักเรียนได้ชัดเจนขึ้น และสามารถส่งเสริมไปได้จนสุดทาง “นักเรียนบางคนมีความถนัดทางคณิตศาสตร์มาก เราก็จะเสริมในจุดนั้นให้เข้มข้นขึ้น ในทางกลับกันหากนักเรียนรู้สึกว่าอยากเพิ่มทักษะอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากวิชาหลัก เราก็มีวิชาเลือกให้ เช่น ภาษาจีน ศิลปะ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของเขา” ผศ.ดร.อำภาพรรณ กล่าว

ในขณะเดียวกันหากนักเรียนมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในอนาคต เช่น อยากเป็นแพทย์ วิศวกร ฯลฯ โปรแกรมการเรียน Advanced Placement หรือ AP ในระดับเกรด 11-12 ของโรงเรียนที่มีให้เลือกมากกว่า 15 วิชา เช่น Calculus, Biology, Chemistry, Physics, English Literature จะช่วยให้เด็กมีความรู้พื้นฐาน และต่อยอดไปสู่ระดับมหาวิทยาลัยได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น

KMIDS

นอกจากโปรแกรมการเรียนการสอนที่ทันสมัยและตอบโจทย์นักเรียนในยุคใหม่อย่างมาก การเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทำให้โรงเรียนมีโปรแกรมพิเศษที่ชื่อว่า Pathway to KMITL และ Pathway to CMKL สำหรับนักเรียนเกรด 11-12 โดยนักเรียน KMIDS จะได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนในระดับมหาวิทยาลัย ร่วมคลาสกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (หลักสูตรนานาชาติ) ไม่ว่าจะเป็น คณะแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯลฯ เตรียมความพร้อมปูพื้นฐานการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ให้กับนักเรียนยุคใหม่ พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งใน และต่างประเทศ

ติดตามอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มได้ใน HELLO! Education 2023

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.