Home > Education > Interviews > Talent > ถอดชีวิตนักเรียนของ 3 พี่น้อง ‘กิจโอฬาร’ ที่ Shrewsbury ก่อนเข้ารั้วมหา’ลัยชั้นนำ

หลังจากเรียนที่ Shrewsbury International School Bangkok Riverside มานานกว่า 15 ปี ต้ังแต่ Early Years 1 จนถึง Year 13  ในอนาคตอันใกล้ พี่น้องแฝดสามแห่ง ครอบครัวกิจโอฬาร กำลังก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก แพม – พรนภัส กิจโอฬาร กําลัง เตรียมตัวไปศึกษาต่อด้านดนตรีที่ The Royal Northern College of Music (RNCM) ส่วน พูม – พิทธวัฒน์ ได้รับการตอบรับให้ศึกษาต่อด้าน Computer Sciences ที่ University College London (UCL) และ และ พัท – ภาสกร เตรียมเข้าเรียนวิชาการบริหารจัดการ (Management) ที่ London School of Economics and Political Science (LSE) คีย์ความสำเร็จคืออะไร HELLO! Education พาไปถอดชีวิตการเรียนของทั้ง 3 คน

SHB
แพม – พรนภัส กิจโอฬาร ค้นพบว่าตัวเองมีแพชชั่นในด้าน ‘ดนตรี’ ตั้งแต่เด็ก ขณะเรียนที่ SHB

หาแพชชั่นให้เจอ

ตัวแปรที่มีส่วนสำคัญอย่างมากในความสำเร็จของทั้ง 3 คนคือการค้นพบ ‘แพชชั่น’ หรือสิ่งที่ชอบตั้งแต่เด็ก แพม เล่าว่า “แพมตกหลุมรักดนตรีต้ังแต่ยังเด็กแล้วค่ะ และการได้รับโอกาสจากทางโรงเรียนให้แสดงดนตรีทําให้แพมพบโลก ของตัวเอง แพมรู้สึกว่าดนตรีเป็นบางสิ่งบางอย่างที่พิเศษ สําหรับตัวแพม ดังน้ันจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมหลังจบจาก Shrewsbury แล้ว แพมจึงอยากเรียนด้านดนตรีต่ออีกค่ะ”

ส่วน พูม บอกว่า “การที่ผมมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันที่เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Sciences) กลายเป็นช่องทางที่เปิดให้ผม ได้สํารวจความชอบของตัวเองเพิ่มมากขึ้น แถมการเข้าร่วมการแข่งขันหรือกิจกรรมต่างๆ ยังทําให้ผมเก็บเกี่ยว ประสบการณ์ที่เชื่อมโยงสู่เส้นทางที่ยิ่งทําให้ผมค้นพบตัวเองมากขึ้นครับ”

โรงเรียนจัดเตรียมกิจกรรมที่แตกต่างหลากหลาย ครอบคลุมท้ังทางด้านวิชาการ ดนตรี และกีฬา โดยมี ครูและเจ้าหน้าที่คอยดูแล และถ้าคนไหนทําได้ดี ทางโรงเรียนก็พร้อมจะผลักดัน ทําให้ผมกับเพื่อนๆ มีโอกาสลองทําสิ่งต่างๆ ที่ไม่เคยทํามากมาย”

พูมเล่าประสบการณ์ในรั้วโรงเรียน
SHB
พูม – พิทธวัฒน์ กิจโอฬาร กับถ้วยรางวัลการแข่งขันเกี่ยวกับ ‘วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์’

ได้รับคำแนะนำที่ดีจากครู

นอกเหนือจากโอกาสในการเรียนและการได้ลงมือทํา กิจกรรมต่าง ๆ ในแบบที่แต่ละคนอยากทําได้อย่างเต็มที่แล้ว ทั้ง แพม พูม และพัท ยังเห็นตรงกันอีกด้วยว่า การจะเป็นนักเรียนที่ชื่นชอบการเรียนได้ บทบาทของ ‘ครู’ มี ความสําคัญที่สุด “สําหรับแพม ครูไม่ใช่แค่คนที่ให้ความรู้ด้านวิชาการ หรือสอนดนตรีหนูเท่าน้ัน แต่ยังเป็นคนที่คอยแนะนํา ทักษะในการใช้ชีวิตให้แพมด้วยค่ะ” แพม กล่าว

เช่นเดียวกับ พูม ที่อธิบายเพิ่มเติมว่าครูเป็นผู้ที่คอยกระตุ้น ให้เขาคิดนอกกรอบ และทําให้เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ใน แนวทางที่แตกต่างออกไป และ พัท ปิดท้ายว่า ครูคือผู้ที่ คอยชี้แนะแนวทางความรู้ทุก ๆ ด้านให้แก่ตนเอง “ครูของผมช่วยให้ผมเข้าใจเส้นทางใหม่ ๆ ท้ังในด้าน วิชาการและด้านการใช้ชีวิต ประกอบกับการได้ใช้เวลา ร่วมกับเพ่ือนๆ ทําให้ชีวิตในร้ัวโรงเรียนของเราสามคน กลายเป็นความทรงจําที่มีค่าที่ไม่มีอะไรทดแทนได้ครับ”

SHB
นอกจากการเรียนในก้อง พัท – ภาสกร กิจโอฬาร ยังได้ทำกิจกรรมหลากหลายใน SHB ที่สนับสนุนให้นักเรียนค้นหา Passion ของตัวเอง

สภาพแวดล้อม

ยิ่งไปกว่านั้น ‘สภาพแวดล้อม’ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นสิ่งสําคัญที่หล่อหลอมให้ค้นพบเส้นทางการเรียนรู้ที่เป็นของตัวเองอย่างแท้จริง พูม บอกว่า “การที่โรงเรียนสนับสนุนให้เด็กทํากิจกรรม ทําให้พวกเรามีมุมมองแนวคิดเกี่ยวกับการแข่งขันในเชิงบวก คือมองว่าทุกคนเป็นเพื่อนที่จะแข่งกันเพื่อพัฒนา ตัวเองไปให้ถึงขีดสุดความสามารถของแต่ละคน”

ส่วน แพม ต่อยอดว่า “นอกจากพื้นที่และเวทีที่ โรงเรียนจัดหาให้แพมได้ฝึกฝนขัดเกลาทักษะฝีมือ ด้านเปียโนแล้ว สิ่งที่โรงเรียนให้อีกอย่างก็คือทักษะ ภาษาอังกฤษ ซึ่งถือเป็นกุญแจที่จะไขประตูแห่ง โอกาสในการเรียนรู้โลกกว้างภายนอกค่ะ”

ก่อน พัท ขยายเพิ่มเติมว่า “โรงเรียนให้การสนับสนุนในทุกด้านเท่าที่เส้นทางอาชีพของคนคนหนึ่งจะต้องการ และเป็นพื้นที่แห่งโอกาสที่จะได้สั่งสม ประสบการณ์และค้นพบสิ่งที่ดีที่สุด ในการต่อยอดเส้นทางอาชีพของตนเองในอนาคต”

นี่คือคีย์สำคัญและเป็น Lifelong Learning Pathways ของฝาแฝดท้ังสาม ที่ช่วยให้พวกเขาสามารถใช้ทักษะนี้ในการดํารงชีวิตต่อไป แม้จะจบจาก Shrewsbury International School Bangkok Riverside ไปแล้วก็ตาม.

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.