Home > Education > เจาะเส้นทาง ‘ทุน’ การศึกษานานาประเทศ

โอกาสทางการศึกษาหาไม่ยากอย่างที่หลายคนคิด HELLO! Education จึงรวบรวมทุนการศึกษาหลากหลายรูปแบบจากประเทศที่น่าสนใจ มาให้ผู้ปกครองและนักเรียน ลองพิจารณาดูว่าโอกาสไหนที่น่าจะเปิดโลกอนาคตอันสดใสให้แก่คุณ

.

สหราชอาณาจักร

Chevening Scholarship

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จากรัฐบาลอังกฤษ ในมหาวิทยาลัยชั้นนำ สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดสรรว่ามีคุณลักษณะในการเป็นผู้นำที่มีอิทธิพลบนเวทีโลก ในปี 2559/2560 รัฐบาลอังกฤษได้มอบทุนการศึกษาราว 1,500 ทุนทั่วโลก โดยจัดให้มีทุนสำหรับนักศึกษาไทยจำนวน 30 ทุน ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเดินทางไป-กลับ ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายสัมภาระส่วนเกินในการโดยสารเครื่องบิน

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

– สัญชาติไทย

-มีความตั้งใจจะเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อจบการศึกษา และพำนักอยู่นาน 2 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยคะแนนอย่างต่ำเทียบเท่าเกียรตินิยมอันดับสอง ชั้นสูง (Upper second-class honours) ตามระบบอังกฤษ หรือมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

-มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี หรือมีประสบการณ์ฝึกงานเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2,800 ชั่วโมง

-ได้คะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5

-ผ่านเกณฑ์การรับวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษในประเทศไทย

-ได้รับการตอบรับอย่างไม่มีเงื่อนไข (Unconditional offer) จากมหาวิทยาลัยที่ยื่นสมัคร

-ไม่เคยได้รับทุนจากรัฐบาลอังกฤษเพื่อศึกษาในสหราชอาณาจักรมาก่อน

-ทุนการศึกษานี้ไม่จำกัดอายุผู้เรียน

รายละเอียดเพิ่มเติมค้นหาได้จาก www.chevening.org/thailand

https://www.gov.uk/government/world-location-news/applications-for-chevening-scholarships-open-3-august-in-thailand.th

.

สหรัฐอเมริกา

Fulbright Scholarship

ทุนการศึกษาจากมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Thailand-US Educational Foundation :TUSEF) หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่ามูลนิธิฟุลไบรท์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนชาวอเมริกันและชาวไทย โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถและความสัมพันธ์ด้านการศึกษา มีทั้งทุนการศึกษาและเงินสนับสนุนสำหรับงานวิจัย และมีทุนสำหรับคนไทย และสำหรับคนอเมริกัน

.

ทุนสำหรับคนไทย

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ได้แก่

Fulbright Open Competition Program ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก โดยทั่วไปจะได้รับทุนการศึกษาในปีแรก

University Staff Development ทุนสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท หรือเอก โดยให้ความสำคัญระดับต้นแก่อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคของไทย

ทุนแบบ Non-Degree Program อาทิ

Junior Research Scholarship Program สำหรับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อทำการวิจัยในมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา ประมาณ 6 ทุนต่อปี

Thai Visiting Scholar Program สำหรับให้นักวิชาการไทยเสนอโครงการวิจัยต่างๆ ประมาณ 3 ทุนต่อปี

New Century Scholar Program สำหรับนักวิชาการไปสัมมนาร่วมกับนักวิชาการจากประเทศต่างๆทั่วโลก (30 คน) ในหัวข้อที่มีความสำคัญต่อโลกในปัจจุบัน

Teacher and Administration Exchange Program โครงการแลกเปลี่ยนครูและผู้บริหาร ปีละประมาณ 4ทุน

Hubert H.Humphrey Fellowship Program สำหรับนักวิชาการผู้มีความโดดเด่น ไปศึกษาและอบรมโดยไม่รับปริญญา

Fulbright American Studies Institute Program สำหรับนักวิชาการ หรือผู้ที่จะจัด/พัฒนา/สอนหลักสูตรเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา ไปร่วมสัมมนาและทัศนศึกษาในสหรัฐอเมริกาประมาณ 1เดือน เป็นหลักสูตรเร่งรัด

Scholar-in-residence Program สำหรับนักวิชาการไทยที่สถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาเชิญไปบรรยาย

Foreign Language Teaching Assistant Program สำหรับอาจารย์ชาวไทยที่สอนภาษาอังกฤษได้มีประสบการณ์การสอนภาษาไทยในสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกา และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัฒนธรรมอเมริกัน

U.S.-Asean Visiting Scholar ทุนสำหรับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ข้าราชการ พนักงานหน่วยงานเอกชน หรือ NGO ในประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศละหนึ่งคน ให้เดินทางไปสหรัฐอเมริกา เพื่อทำโครงการหรือวิจัยในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 3-4 เดือน

รายละเอียดเพิ่มเติมค้นหาได้จาก http://fulbrightthai.org/

http://uswatch.mfa.go.th/uswatch/th/relationship/social/detail.php?ID=359

 

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.