Home > Education > การศึกษานอกระบบ คืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง

แนวทางการจัดการศึกษาของไทย มีหลากหลายรูปแบบ แตกต่างกันออกไป ตามแต่ละโรงเรียน และ ผู้เรียน นอกจากการศึกษาตามหลักสูตร หรือ ในระบบแล้ว อีกหนึ่ง แนวทาง ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน คือ “การศึกษานอกระบบ” ซึ่ง HELLO! จะพาไปทำความเข้าใจ แนวทางการศึกษา นี้กัน

Feature Image by Sincerely Media/unsplash

การศึกษานอกระบบ
ภาพโดย Kenny Eliason/unsplash

การศึกษานอกระบบ คืออะไร

หรือที่เรารู้จักกันว่า กศน. ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 อธิบายไว้ว่า คือ กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ และ วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมที่ยืดหยุ่น และ หลากหลาย ตามสภาพความต้องการ และ ศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้น และ มีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน เพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา หรือ เพื่อจัดระดับผลการเรียนรู้

อาจกล่าวได้ว่า กศน. เป็นการศึกษานอกโรงเรียน หรือ นอกห้องเรียน ที่มีรูปแบบ หลักสูตร วิธี การจัดการเรียนการสอน และ ระยะเวลาเรียนที่ยืดหยุ่น สามารถ ปรับเปลี่ยนได้ ตามสภาพแวดล้อม ความต้องการ และ ศักยภาพของผู้เรียน ยึดความต้องการ ของ ผู้เรียน เป็นสำคัญ โดยไม่จำกัดเพศ และ อายุของผู้เรียน เป็นการเรียนรู้ตลอดชีพ เหมาะสำหรับผู้ที่สงสัยใคร่รู้ เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อยากเพิ่มทักษะ และ ต้องการศึกษาหาความรู้ จนมีความเข้าใจ สามารถนำไป ต่อยอด ในอนาคตได้

การศึกษานอกระบบ
ภาพโดย Mimi Thian/unsplash

ประเภทของ การศึกษานอกระบบ

การศึกษาระบบนี้ เปิดโอกาสให้ ผู้ที่มีความใฝ่รู้ สนใจจะเรียน แต่พลาดโอกาส ทางการศึกษา หรือ ไม่สามารถเข้าเรียนในระบบ มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนได้อย่างเต็มที่ ในหลักสูตรที่เฉพาะเจาะจง ดังนั้น ประเภทของการศึกษา จึงถูกกำหนดไว้ 4 ประเภทหลัก ๆ ตามความต้องการของผู้เรียน ดังต่อไปนี้

การศึกษาแบบต่อเนื่อง

เป็นการศึกษาที่เหมาะสำหรับ ผู้เรียน ที่ เรียนจบในระดับใดก็ตาม แล้วต้องการหาความรู้เพิ่มเติม จากสิ่งที่เรียนมา หรือ ต้องการหาความรู้ ในเรื่องที่เฉพาะเจาะจง ในสาขาอื่น ๆ จึงเลือกเรียนแบบศึกษานอกระบบ กับ สถานศึกษาต่าง ๆ โดยบางสถานศึกษา จะมีการออกใบรับรอง หรือ ประกาศนียบัตร ให้ด้วย

การศึกษาทางไกล

เป็นการศึกษาที่ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถ เดินทางมายังสถานศึกษาได้ หรือ อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ผู้เรียนสามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งแบบไลฟ์สด หรือ ดูผ่านวิดีโอที่ทางสถานศึกษาเตรียมไว้ มีการทำแบบฝึกหัด และ ประมวลผลผ่านระบบออนไลน์ ทั้งหมด การศึกษาทางไกลนี้ นอกจากจะช่วยประหยัดเวลา ย่นระยะทาง และ ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังช่วยให้ผู้เรียน เลือกเรียนสิ่งที่สนใจ ได้อย่างอิสระ ภายในเวลาที่จัดสรรเองได้ อีกด้วย

การศึกษาผู้ใหญ่

เป็นการศึกษาที่ ไม่จำกัดช่วงอายุ ของผู้เรียน เหมาะสำหรับผู้วัยผู้ใหญ่ ที่ไม่มีเวลาศึกษาเล่าเรียนในเวลา และ ต้องการหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อนำวุฒิหรือความรู้นั้น ๆ ไปต่อยอดในการทำงาน โดยผู้เรียนสามารถเลือกวัน และ เวลาเรียนเองได้

การศึกษาของชุมชน

เป็นการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสังคม และ ชุมชนที่ศูนย์ตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้เรียน เข้าไปศึกษาชุมชนนั้น ๆ ได้เรียนรู้สภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ และ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน เพื่อนำมาหาทางแก้ไข และ พัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

อ่านเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับราชวงศ์ ทั้งไทย และ ต่างประเทศ เซเลบริตี้ ข่าวสารใหม่ ๆ และ เรื่องราวเกี่ยวกับแฟชั่น สุขภาพ และความงามได้ที่ HELLO!

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.