Home > Hello Lists > อรุษ นวราช

อรุษ นวราช

d189

จากความต้องการพืชผักไร้สารจากพื้นที่ใกล้เคียง ทว่ากลับไม่มี จึงเป็นจุดเริ่มต้นอยากทำงานร่วมกับเกษตรกรเพื่อปรับเปลี่ยนให้เป็นเกษตรอินทรีย์ ภายใต้ ‘สามพรานโมเดล’ ขยายผลสู่ ‘สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย-TOCA’ คุณโอ-อรุษ นวราช ทายาทรุ่นที่ 3 แห่งสวนสามพราน ลูกชายคุณบวร นวราช และคุณสุชาดา ยุวบูรณ์ จากหนุ่มนักวิศวกรรมเคมี Imperial College London ประเทศอังกฤษ สู่ผู้ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ในประเทศไทย นับเป็นปีที่ 10 ที่ยังยืนหยัดส่งเสริมเรื่องธุรกิจเกื้อกูลสังคม ส่งเสริมให้เกษตรกรทำอินทรีย์เกษตร รวมกลุ่ม SMEs ขายตรงไปยังเครือข่ายโรงแรมและร้านอาหาร สร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้บริโภค อนาคตมีแผนนำวัตถุดิบอินทรีย์มาแปรรูปเป็นของอุปโภคบริโภคด้วย

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.