Home > Hello Lists > อัฐวุฒิ ปภังกร

อัฐวุฒิ ปภังกร

_571x570_acf_cropped

นักธุรกิจมากความสามารถ คุณตุ้ย – ดร. อัฐวุฒิ ปภังกร จบปริญญาเอกด้านบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยหอการค้า ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาระบบบัญชีและการเงิน และผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท สำนักงานสัจพงษ์ทนายความและการบัญชี 

นอกเหนือจากการทำงานเป็นที่ปรึกษาแล้ว คุณตุ้ยยังเป็นหุ้นส่วนร้านกึ่งบาร์กึ่งแกลเลอรี่ DUKE Contemporary Art Space สถานที่ที่รวมทุกสิ่งที่คุณตุ้ยชื่นชอบ อาทิ งานศิลปะ

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.