Home > Hello Lists > ชานนทร์ เสนาดิสัย

ชานนทร์ เสนาดิสัย

a113

คุณนนทร์-ชานนทร์ เสนาดิสัย ตำแหน่ง Sales & Marketing Director, Novart Design ทายาทดร.ปัญจะ และคุณรัตนาวดี เสนาดิสัย ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตบางนา สำเร็จการศึกษาปริญญาโท MBA ด้าน Luxury Brand Management ที่ ESSEC Business School ปัจจุบันดูแลงานขายของ Novart Design บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านเฟอร์นิเจอร์ครัวและตู้เสื้อผ้า ซึ่งการได้เห็นลูกค้าพึงพอใจกับ finished product นับเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณนนทร์อยากพัฒนาสินค้าให้ดียิ่งขึ้น ในช่วงปีที่ผ่านมา คุณนนทร์ได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมกับดูแลตัวเองมากขึ้น ออกกำลังกายเป็นประจำ และมีความสุขกับสิ่งรอบตัว ทั้งยังเริ่มเรียนร้องเพลงและวางเป้าหมายในการเดินทาง เปิดโลกใหม่ๆ โดยเฉพาะสถานที่ที่ยังไม่เคยไปเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิต

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.