Home > Hello Lists > โชค บูลกุล 

โชค บูลกุล 

Executive Director, Bizkid Co., Ltd. 
114.โชค บูลกุล-2

‘คุณโชค บูลกุล’ ทายาทของคุณโชคชัย บูลกุล ผู้ก่อตั้งฟาร์มโชคชัย จบปริญญาตรีด้านสัตวศาสตร์ เทคโนโลยี และการบริหารธุรกิจการเกษตรอุตสาหกรรมจาก University of Vermont สหรัฐอเมริกา ก่อนเข้าสืบทอดกิจการของครอบครัว ในช่วงโควิดที่ผ่านมาธุรกิจกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยได้ลดขนาดองค์กรลง คุณโชคจึงเริ่มเกษียณจากการทำงานประจำ หันมาทำสิ่งที่ตัวเองสนใจอย่าง Business Coaching ให้บางองค์กร นอกจากนี้ยังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาในหลายองค์กร และมีรายการวิทยุในคลื่นความถี่ FM 96.0 ด้านชีวิตครอบครัว คุณโชคสมรสกับ ‘คุณสู่ขวัญ บูลกุล’ มีบุตร 1 คน คือ น้องปราบ บูลกุล ส่วนเวลาว่างคุณโชคชื่นชอบการออกกำลังกายเสริมสร้างความแข็งแรง

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.