Home > Hello Lists > โชค บูลกุล

โชค บูลกุล

a124

คุณโชค บูลกุล ตำแหน่ง Executive Director, Bizkid Co,Ltd ทายาทของคุณโชคชัย บูลกุล ผู้ก่อตั้งฟาร์มโชคชัย จบปริญญาตรีด้านสัตวศาสตร์ เทคโนโลยี และการบริหารธุรกิจการเกษตรอุตสาหกรรมจาก University of Vermont สหรัฐอเมริกา ก่อนเข้าสืบทอดกิจการครอบครัว ในช่วงเวลาที่ผ่านมาทั่วโลกเผชิญกับสถานการณ์โควิด ธุรกิจกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยได้ปรับ business model ใหม่ ลดขนาดองค์กรลง คุณโชคจึงได้เริ่มเกษียณอายุการทำงานประจำมาทำสิ่งใหม่ที่อยากทำ อย่าง Business Coaching ให้บางองค์กรที่ต้องการประสบการณ์จากนักปฏิบัติจริง ด้านชีวิตครอบครัว คุณโชคสมรสกับคุณสู่ขวัญ บูลกุล มีบุตร 1 คน คือน้องปราบ บูลกุล สิ่งที่คุณโชคอยากทำต่อจากนี้ก็คือการเป็น Personal Fitness Coach ให้ลูกชาย

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.