Home > Hello Lists > หทัยเทพ ธีระธาดา

หทัยเทพ ธีระธาดา

1000×1000-1_1000x1000_acf_cropped-1_1000x1000_acf_cropped

เศรษฐินีผู้สมบูรณ์แบบที่ใครๆ ต่างรู้จักกันในนาม ‘Susie’ หทัยเทพ ธีระธาดา เป็นบุตรสาวคนที่ 8 ของคุณแม่ประวัติ และร้อยโท มั่น ศิริจรรยา (น้องชายหลวงศรีรัตนากร) จบปริญญาโทจาก George Washington University และ ทํางานที่ World Bank Washington D.C. สหรัฐอเมริกา ก่อนกลับมาดํารงตําแหน่งทางการเมืองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ช่วยรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี เป็นต้น

หทัยเทพ ธีระธาดา

และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 1 ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์ เธอมีบุตรชายสุดที่รัก 2 คน คือ คุณดุ๊ก – ภราไดย และคุณดอน ธีระธาดา

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.