Home > Hello Lists > ดร.จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร

ดร.จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร

Board of Director, The National Children and Youth Development Committee
72.จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร-2

อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ‘คุณฝัน-ดร.จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร’ บุตรีของ ร.ต. อานนท์ และท่านผู้หญิงพึงจิตต์ ศุภมิตร สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลังผ่านประสบการณ์การทำงานมากมาย ปัจจุบันคุณฝันได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้วยภาระหน้าที่การงานที่หลากหลาย ทำให้ระยะหลังคุณฝันออกงานต่างๆ น้อยลง ยามว่างนอกจากชื่นชอบการเลี้ยงปลาทองหลากหลายสายพันธุ์ คุณฝันยังแบ่งเวลาไปทำบุญกับเพื่อนๆ และเขียนหนังสือ

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.