Home > Hello Lists > ดร.จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร

ดร.จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร

74.ดร-จินตนันท์-ชญาต์ร-ศุภมิตร2_570x570_acf_cropped

ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ รองประธานมูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คุณฝันดร.จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร เป็นบุตรีของ ร.. อานนท์ ศุภมิตร และท่านผู้หญิงพึงจิตต์ ศุภมิตร เธอจบปริญญาตรีด้านวิชาภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโทด้านสื่อสารมวลชนจาก University of Leicester ปริญญาเอกด้านการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร คุณฝันเป็นผู้เสนอแก้ประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยสื่อลามกอนาจารเด็กจนมีผลบังคับใช้ นอกจากนี้ เธอยังปั้นแบรนด์ ‘ชาววัง’ และเขียนหนังสือขายดีชุด ‘ชาววังช่างเล่าเรื่อง’ โดยใช้นามปากกาว่า ‘จินต์ชญา’