Home > Hello Lists > ดร.จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร

ดร.จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร

74.ดร-จินตนันท์-ชญาต์ร-ศุภมิตร2_570x570_acf_cropped

ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ รองประธานมูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คุณฝันดร.จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร เป็นบุตรีของ ร.. อานนท์ ศุภมิตร และท่านผู้หญิงพึงจิตต์ ศุภมิตร เธอจบปริญญาตรีด้านวิชาภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโทด้านสื่อสารมวลชนจาก University of Leicester ปริญญาเอกด้านการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร คุณฝันเป็นผู้เสนอแก้ประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยสื่อลามกอนาจารเด็กจนมีผลบังคับใช้ นอกจากนี้ เธอยังปั้นแบรนด์ ‘ชาววัง’ และเขียนหนังสือขายดีชุด ‘ชาววังช่างเล่าเรื่อง’ โดยใช้นามปากกาว่า ‘จินต์ชญา’

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.