Home > Hello Lists > คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์

คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์

67.คุณหญิงจำนงศรี-หาญเจนลักษณ์2_570x570_acf_cropped

คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ประธานกรรมการที่ปรึกษา ประธานกรรมการชมรมสมองใสใจสบาย ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม รพ.จุฬาฯ ทั้งยังเป็นประธานกรรมการ รพ.จักษุรัตนิน นักพูด นักคิด นักเขียน นักวิจารณ์ นักพัฒนาสังคม และคู่ชีวิตของ ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ มีดีกรี GCE (A Level) จากประเทศอังกฤษ และมนุษยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จาก ม.รามคำแหง คุณหญิงสนใจชีวิตช่วงท้าย ซึ่งเป็นโน๊ตสุดท้ายของเพลงชีวิตที่น่าจะบรรเลงให้ไพเราะที่สุด เธอจึงให้เวลากับการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องคุณภาพความตาย ทั้งด้านกาย ใจ การแพทย์ กฎหมาย ความสัมพันธ์กับคน สิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมเผชิญกับความตายอย่างสงบ ผ่าน ‘ชีวามิตร’ วิสาหกิจเพื่อสังคม