กันตลักษณ์ หงส์ลดารมภ์
กันตลักษณ์ หงส์ลดารมภ์
H!List

กันตลักษณ์ หงส์ลดารมภ์

ผู้บริหารหญิงแห่งบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด

คุณหญิงเริ่มเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตตั้งแต่สมัยเรียนโรงเรียนประจำที่ออสเตรเลียและสวิตเซอร์แลนด์ จากนั้นไปเรียนต่อปริญญาตรีด้าน International Business และ Economic ที่ Boston University สหรัฐอเมริกา และกลับมาเรียนต่อระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ ที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาการเงินและการตลาด เธอทำงานในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ดูแลรับผิดชอบตั้งแต่งานบริหาร ฝ่ายบุคคล การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบ การก่อสร้าง การตลาด การประชาสัมพันธ์ งานด้านลูกค้าสัมพันธ์และงานขาย จึงไม่แปลกที่คุณหญิงได้รับยกย่องให้เป็น ‘หญิงแกร่งแห่งวงการอสังหาริมทรัพย์’ เพราะเข้าไปมีส่วนดูแลในทุกกระบวนการ

คุณหญิงเป็นบุตรสาวของ คุณลิขิต หงส์ลดารมภ์ กับ คุณพรทิวา พรประภา ยามว่างเธอชื่นชอบการเดินทางและเข้าพิพิธภัณฑ์ทั่วโลก