Home > Hello Lists > เกษสุดา ไรวา

เกษสุดา ไรวา

1000-76_911x998_acf_cropped

 เมื่อกว่า 30 ปีที่แล้ว เธอคือกำลังสำคัญในการนำ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท เข้าตลาดหลักทรัพย์ได้สำเร็จ นับเป็นหนึ่งในผู้บริหารของครอบครัวไรวาและศิลาอ่อน ที่ช่วยดูแล วางแผนกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจโดยรวมของบริษัท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ด้านสาธารณกุศล เธอให้ความสำคัญกับงานการศึกษาและโภชนาการของเยาวชน อาทิ กิจกรรม Kitchen for Kids การสร้างโรงครัวในโรงเรียนสำหรับเด็กด้อยโอกาส  เป็นกรรมการมูลนิธิ Teach for Thailand เพื่อหาครู ในการให้การศึกษาที่ดีแก่เด็กที่ขาดโอกาส โครงการคืนคนดีสู่สังคม โครงการสนับสนุนการเรียนฟรีสายวิชาชีพ ด้านกิจกรรมเพื่อสังคมเกี่ยวกับสิทธิสตรี เธอได้รับรางวัลผู้ประกอบการสตรี (AWEN 2016) รางวัลนักธุรกิจสตรีดีเด่นประจำปี 2562 โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.