Home > Hello Lists > ผศ. ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

ผศ. ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

ผู้เชี่ยวด้านนิเวศทางทะเล
198

เราคุ้นกับชื่อ อ.ธรณ์ หรือ ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ในบทบาทผู้เชี่ยวด้านนิเวศทางทะเล ผู้อุทิศทั้งชีวิตให้กับการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย อ.ธรณ์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และยังศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเดิมที่ JAMES COOK UNIVERSITY ประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบันเป็นรองคณบดี ฝ่ายกิจการพิเศษและเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และพ่วงด้วยบทบาทการเป็นผู้เชี่ยวด้านนิเวศทางทะเล ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมในวงกว้าง อีกทั้งยังได้รับรางวัลมากมายในฐานะนักขับเคลื่อนแนวคิดในการอนุรักษ์ท้องทะเล เวลาว่างเขามักอ่านหนังสือหรือออกไปทำกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ท้องทะเล

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.