Home > Hello Lists > ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

0139

ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์ ศิลปินภาพถ่าย ทายาทรุ่นที่ 4 ของเฮนรี อาลาบาสเตอร์ ต้นตระกูลเศวตศิลา ราชเลขานุการในพระองค์ในรัชกาลที่ 5 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท Fine Art Photography Academy of Art College สหรัฐอเมริกา ก่อนกลับมาก่อตั้งสาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจัดตั้งหอภาพถ่ายล้านนา หอภาพถ่ายแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งได้จัดตั้งมูลนิธิรองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมล้านนาผ่านภาพถ่าย ทั้งต่อยอดการศึกษาให้เกิดงานวิจัยใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาพถ่าย นอกจากการทำงานแล้ว ยังใช้เวลากับการทำสวนดอกไม้ ที่สะเมิง เชียงใหม่

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.