Home > Hello Lists > กันตลักษณ์ หงส์ลดารมภ์

กันตลักษณ์ หงส์ลดารมภ์

29.กันตลักษณ์-หงส์ลดารมภ์2_570x570_acf_cropped

ผู้หญิงเก่งแห่งวงการอสังหาริมทรัพย์ คุณหญิงกันตลักษณ์ หงส์ลดารมภ์ ผู้บริหารหญิงในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศ คุณหญิงเริ่มเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตตั้งแต่สมัยเรียนโรงเรียนประจำที่ออสเตรเลียและสวิตเซอร์แลนด์ จากนั้นไปเรียนต่อปริญญาตรีด้าน International Business และ Economic ที่ Boston University สหรัฐอเมริกา และกลับมาเรียนต่อระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาการเงินและการตลาด ปัจจุบันในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ดูแลรับผิดชอบตั้งแต่งานบริหาร ฝ่ายบุคคล การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบก่อสร้าง การตลาด การประชาสัมพันธ์ งานด้านลูกค้าสัมพันธ์และงานขาย