Home > Hello Lists > มธุนาฏ ซอโสตถิกุล

มธุนาฏ ซอโสตถิกุล

Pilates Instructor
355.มธุนาฏ ซอโสตถิกุล-2

คุณผึ้ง-มธุนาฏ ซอโสตถิกุล’ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท MSc Business Administration, Boston College สหรัฐอเมริกา ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาคุณผึ้งหันมาโฟกัสเรื่องการสร้างสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งพบว่าพิลาทีสตอบโจทย์ตัวเองในทุกมิติ เธอทุ่มเทเรียนหลักสูตร Pilates Instructor ของ MPI และ Anatomy Workshop  จาก Body & Flow และใช้เวลาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการฝึกสอนเพื่อที่จะได้ certify ก้าวสู่การเป็น Pilates Instructor แต่เธอยังไม่ทิ้งงานศิลปะ โดยเฉพาะการวาดรูป โดยพยายามรวบรวมผลงานไปไว้บนเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังรับตำแหน่งพิเศษ Executive Assistant to Chairman of Seacon Group ในฐานะเลขาส่วนตัวของคุณปู่ เพื่อใช้โอกาสนี้เรียนรู้ธุรกิจของครอบครัว

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.