Home > Hello Lists > ณิชยา ธรรมาวรานุคุปต์ 

ณิชยา ธรรมาวรานุคุปต์ 

Sales & Marketing Director, Blue River
139.ณิชยา ธรรมาวรานุคุปต์-2

ทายาทคนเล็กของคุณณรงค์ และคุณวิภาดา ธรรมาวรานุคุปต์ … ‘คุณนุ่น-ณิชยา เอครพานิช (ธรรมาวรานุคุปต์)’ นำความรู้ปริญญาตรี ด้านการเงินการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับปริญญาโทด้านบัญชีและการเงินระหว่างประเทศ Cass Business School University ประเทศอังกฤษ มาช่วยธุรกิจครอบครัวในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของแบรนด์ Blue River ล่าสุดสร้างธุรกิจใหม่เป็นธุรกิจอาหารเสริมแบรนด์ Trivita Health จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ต้องปรับตัวในการทำงานและการใช้ชีวิต ซึ่งการ work from home ทำให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ผ่านสื่อออนไลน์ พร้อมทั้งมีการบริหารจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เวลาว่างคือการทำอาหารและปลูกดอกไม้

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.