Home > Hello Lists > คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล

a156

สุภาพสตรีแถวหน้าโดดเด่นด้านการบริหารธุรกิจและอุทิศตัวเพื่อสังคม คุณหลี-คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล อดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ จบปริญญาตรี (BS) สาขาการเงิน (Finance) และสาขาการบริหาร (Management) เกียรตินิยมอันดับ 1 จาก University of Utah Salt Lake City, USA ปริญญาโท (MBA) สาขาการบริหารธุรกิจจาก Indiana University Bloomington, USA อีกทั้งปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์อีกหลายสาขา เช่น สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นต้น

นอกจากบทบาทในภาคธุรกิจอย่างการนั่งเก้าอี้ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาหอการค้าไทย และนายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย นายกก่อตั้งสมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่ คุณหญิงยังได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งสูงสุดในองค์กรภาคสังคม เช่น ประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนสากล (AWEN) โดยได้จัดประชุม Women CEOs Summit ขึ้นเป็นครั้งแรกในอาเซียน ประธานสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ จัดโครงการเยาวชนนักพัฒนาให้เป็นต้นแบบของเยาวสตรีไทย

ที่ปรึกษาคณะทำงานด้านสารัตถะในการจัดการประชุมเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจ ประจำปี 2565 ฯลฯ ล้วนแต่เป็นงานสำคัญที่ต้องอุทิศทั้งเวลา ทรัพย์สิน และความสามารถ

ล่าสุดได้รณรงค์เครือข่ายสมาคมสมาชิกของสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยฯ ครอบคลุม 22 จังหวัด ในการสนับสนุนกิจกรรมสู้วิกฤติโควิด-19 ให้กับภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดของตนเอง ดำเนินโครงการรณรงค์กำจัดขยะพิษ และร่วมกับครอบครัววัธนเวคินบริจาคเงินแก่โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และดำเนินโครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงินเพื่อสร้างวิทยากรพี่เลี้ยง (Mentor) ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการสร้างวินัยทางการเงินอย่างต่อเนื่องกว่า 6 ปี และภารกิจสุดท้าทายคือ การเตรียมงานประชุม APEC ด้านสตรีที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปลายปีหน้าพร้อมกับเตรียมแผนการลงทุนพัฒนาธุรกิจในกลุ่มเมื่อสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย

“สิ่งแรกที่ทำในช่วงโควิด คือการประชุมร่วมกับทีมงานในการเตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤติที่เกิดขึ้น โดยจัดให้มีการฉีดวัคซีนหมู่ในกลุ่มพนักงานให้เร็วที่สุด และปรับวิธีการทำงานให้มีการเว้นระยะห่าง การป้องกันตัว ใส่หน้ากาก ตรวจ ATK ทั้งพนักงานและผู้เข้ามาติดต่อ ประสานส่วนราชการและโรงพยาบาลในการเตรียมมาตรการต่างๆ ทั้ง Bubble Seal Work from Home เพิ่มศักยภาพและอุปกรณ์สำหรับการใช้เทคโนโลยีมาใช้แทนการทำงานปกติ พร้อม

ถือโอกาสปรับปรุงใหญ่ ทั้งการซ่อมสร้างโรงงาน ตลอดจน Review การทำงานในทุกส่วนของบริษัท เสริมศักยภาพการอบรมพนักงาน อีกทั้งสนับสนุนเจลแอลกอฮอล์และเงินแก่ชุมชนท้องถิ่น โรงพยาบาล โรงเรียน และวัด อย่างสม่ำเสมอ”

สำหรับปณิธานที่คุณหญิงยึดถือในการทำงานมาตลอด นั่นคือ ‘อุปสรรคมีไว้ให้แก้ ไม่ใช่นำมาบั่นทอน’ กลับแปรเปลี่ยนมาเป็นพลังใจและกำลังใจให้สู้และเพิ่มทางเลือกที่ดีกว่า และเตรียมพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าได้ทันทีเมื่อโอกาสมาถึง

คุณหญิงณัฐิกามีครอบครัวที่น่ารัก มีคู่ชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุขอย่าง คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการบริษัท ศรีไทย ซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และมีบุตร 4 คน คือ คุณหมู-ดร.การัณย์ คุณโอ๋-ปิยะพร คุณสณ-นิธินันท์ และคุณสัณ-ชไมพร อังอุบลกุล

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.