Home

พิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา

-ณ-อยุธยา2_570x570_acf_cropped

เซเลบริตี้รักษ์โลก คุณน้ำหวานพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา ลูกสาวของคุณเมธี และ ทพญ.พิมสวาท วัฒนศิริโรจน์ เธอเรียนจบปริญญาตรีด้านอักษรศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังเรียนจบได้ร่วมงานกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ในด้านธุรกิจเพื่อสังคมของดอยตุง จากนั้นจึงศึกษาต่อปริญญาโทที่ Fletcher School of Law and Diplomacy – Tufts University สหรัฐอเมริกา และกลับมาทำงานที่มูลนิธิเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thailand Responsible Business Network) ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ ห้างร้าน และภาคครัวเรือน นำพลาสติกหรือของเสียเข้าสู่กระบวนการกำจัดอย่างถูกต้อง เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม หรือนำของเสียไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า อันจะช่วยให้ผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่รายย่อยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

คุณน้ำหวานเริ่มต้นโครงการกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ และต้องการขยายผลไปสู่องค์กรภาคเอกชนทุกองค์กร โดยความร่วมมือที่เกิดขึ้นเป็นการอบรม ให้แนวทางปฏิบัติ และผลักดันให้เรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจขององค์กร ในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา สำหรับโครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน ซึ่งเป็นการเริ่มดำเนินการในภาคครัวเรือนจากโครงการ ‘วิภาวดีไม่มีขยะ’ และกำลังขยายผลไปยังย่านอื่นๆ

นอกจากนี้เธอยังชอบอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ เธอจึงริเริ่มโครงการ ‘ใครรักป่ายกมือขึ้น’ เพื่อหาทุนและสร้างความตระหนักเรื่องสวัสดิการของผู้พิทักษ์ป่า ปัจจุบันคุณน้ำหวานเป็นผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย ด้านชีวิตส่วนตัว คุณน้ำหวานสมรสกับ ม..ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มีทายาททั้งหมด 3 คน คือ น้องพริมดิศรา น้องไพรดิศศานุวงศ์ และน้องพริบดิศตริยา ดิศกุล