Home > Hello Lists > ระวิดา ซอโสตถิกุล

ระวิดา ซอโสตถิกุล

c103

ทายาทคุณเพียรศักดิ์ และคุณราตรี ซอโสตถิกุล แห่งห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ คุณแต๋ม-ระวิดาซอโสตถิกุล จบปริญญาตรี บริหารธุรกิจ University of Southern California ปริญญาโทที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ฯ ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสายงานกฎหมายและตรวจสอบภายใน บริษัท ซีคอนดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงบริหารโรงแรมเรเนซองส์ ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นกรรมการบริหารมูลนิธิซีคอนสแควร์ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ต้องบริหารจัดการงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวลาที่เหลือก็แบ่งปันน้ำใจและปฏิบัติธรรม คุณแต๋มยังชื่นชอบการสะสมของเก่า เมื่อมีโอกาสไปต่างประเทศ นอกจากนี้ยังหลงรักต้นไม้เหมือนคุณแม่ ศึกษาพันธุ์ไม้ต่างๆ เพื่อไปปลูกป่าที่ภาคเหนือ

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.