Home > Hello Lists > ศีกัญญา ศักดิเดช ภาณุพันธ์

ศีกัญญา ศักดิเดช ภาณุพันธ์

c239

ทายาทสาวโรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ บุตรสาวคนโตของ ม.ร.ว.ทินศักดิ์ ศักดิเดช ภาณุพันธ์ กับคุณศิริกาญจน์ ศักดิเดช ภาณุพันธ์ หลานสาวของคุณหญิงมณี สิริวรสาร อดีตพระสุณิสาในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หลานตาของคุณพยัพ ศรีกาญจนา ผู้ก่อตั้งอาคเนย์ ประกันภัย คุณปอ-ศีกัญญา ศักดิเดช ภาณุพันธ์ ได้นำความรู้จากการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์และจิตวิทยา Syracuse University นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา บวกกับการบ่มเพาะประสบการณ์ในเรื่องธุรกิจต่อยอดบริหารกิจการครอบครัว รวมถึงธุรกิจนําเข้ากระเป๋าแบรนด์ Kipling ด้านชีวิตส่วนตัวเธอคือเจ้าของตํานานความรัก ‘หลานปอ’ กับ ‘น้ากอล์ฟ’ หรือคุณกอล์ฟ-ณชนก รัตนทารส

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.