สมบัษร ถิระสาโรช
สมบัษร ถิระสาโรช
H!List

สมบัษร ถิระสาโรช

ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตือ จำกัด

จบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และปริญญาบัตร บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ เป็นนักคิด นักสร้างสรรค์ที่ไม่มีการหยุดนิ่ง ใฝ่หาความรู้และข้อมูลใหม่ๆ อยู่เสมอ มีผลงานด้านการออกแบบการจัดอีเวนท์และแฟชั่นโชว์ให้กับสินค้าแบรนด์ชั้นนำต่างๆ ทั้งของไทยและต่างชาติ นอกจากนี้ ยังเป็นวิทยากรพิเศษให้กับหน่วยงานต่างๆ เป็นอาจารย์พิเศษตามมหาวิทยาลัย และเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ให้บริษัทชั้นนำอีกหลายแห่ง