Home > Hello Lists > ศุภชัย เจียรวนนท์

ศุภชัย เจียรวนนท์

12_570x570_acf_cropped-1

เป็นบุตรคนที่ 4 ของเจ้าสัวธนินท์ และคุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ ผู้รับไม้ต่อบริหารงานธุรกิจในเครือ
เจริญโภคภัณฑ์ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจการเงินจาก Boston University สหรัฐอเมริกา สมรสกับคุณบุษดี เจียรวนนท์ (มหพันธ์) มีบุตรธิดา 3 คน คือ คุณกรวัฒน์ คุณกมลนันท์ และคุณแซนเดอร์ เจียรวนนท์

ปัจจุบันคุณศุภชัยดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ กลุ่มธุรกิจชั้นนำทั้งในประเทศไทยและทวีปเอเชีย เขามีบทบาทสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์ทางธุรกิจของเครือฯ ซึ่งมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวทางของสหประชาชาติ และอีกหนึ่งภารกิจด้านสังคมที่คุณศุภชัยให้ความสำคัญเป็นอย่างมากก็คือ การพัฒนาด้านการศึกษา ด้วยความเชื่อมั่นว่า ‘การศึกษา’ คือพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้คนทุกคนมีคุณค่า มีความพร้อม มีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้

นอกจากนี้การศึกษายังเป็นรากลึกที่หล่อเลี้ยงให้ทุกชีวิตเติบโตต่อไปอย่างมั่นคง ท่ามกลางกระแสของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันคุณศุภชัยก็ให้ความสำคัญกับการมุ่งพัฒนา ‘คน’ ควบคู่กัน เพื่อปูทางไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุมทั้ง 3 มิติ คือ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

ไม่เพียงเท่านั้น คุณศุภชัยยังได้รับการยกย่องในฐานะผู้บริหารที่ตระหนักถึงความสำคัญ ทั้งยังผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่างๆ จนเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในวงกว้าง เขาได้รับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม ประจำปี 2563 ในฐานะบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาที่อุทิศตนทำงานเพื่อส่งเสริม เผยแผ่ และปกป้องพระพุทธศาสนา สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ จากการริเริ่มโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม รายการธรรมะรูปแบบเรียลลิตี้ครั้งแรกของประเทศไทย ที่มุ่งสนับสนุนให้เยาวชนได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนและปฏิบัติตนตามแนวทางพุทธศาสนา กระทั่งได้รับโล่เชิดชูเกียรติผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาไทย ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานภาคเอกชน โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED อีกด้วย

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.