Home > Hello Lists > ฐาปน สิริวัฒนภักดี

ฐาปน สิริวัฒนภักดี

a128

คุณหนุ่ม-ฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผู้ขับเคลื่อนอาณาจักรเครื่องดื่มครบวงจรของผู้เป็นบิดา คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี จบการศึกษาจาก Boston University สหรัฐอเมริกา ทั้งในระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน และปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร สมรสกับคุณยุ้ย-ปภัชญา สิริวัฒนภักดี คุณหนุ่มได้วางเป้าหมายในการเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มครบวงจรที่มั่นคงและยั่งยืนของภูมิภาคอาเซียน โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ในช่วงสถานการณ์โควิดนั้น คุณหนุ่มได้ส่งความห่วงใยและสนับสนุนความช่วยเหลือให้กับทุกภาคส่วน ทั้งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์มากกว่า 1.4 ล้านลิตร หน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 อุปกรณ์ทางการแพทย์ คุณหนุ่มโปรดปรานเรื่องศิลปะและถ่ายภาพ รวมไปถึงการอ่าน ซึ่งมีหนังสือที่สะสมมากมาย

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.