Home > Hello Lists > วัชรา ลี้โกมลชัย

วัชรา ลี้โกมลชัย

435.วัชราลี่โกมลชัย2_570x570_acf_cropped

บุตรสาวคนสุดท้องของคุณงามจิตต์ และคุณมานพ ลี้โกมลชัย ผู้ร่วมก่อตั้งและบริหารกลุ่มบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำ กลุ่มบริษัทมโนยนต์ แม้คุณน้ำมนต์วัชรา ลี้โกมลชัย จะเรียนปริญญาตรีด้านจิตวิทยาจาก University of Melbourne แต่ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลจึงได้รับความไว้วางใจจากคุณพ่อให้เข้ามาช่วยผลักดันการพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตร ปัจจุบันคุณน้ำมนต์นั่งแท่นบริหารกลุ่มบริษัทซีแอลพี ผู้ออกแบบและผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร เช่น สีข้าวสำหรับเกษตรกร และซีแอลพีลีฟวิ่ง เทคโนโลยีการ เกษตรสำหรับครัวเรือน อีกด้านหนึ่งคุณน้ำมนต์เป็นผู้ร่วมก่อตั้งร้าน Style Statement กับพี่สาว (คุณมธุรา ลี้โกมลชัย) โดยให้เช่าชุดแต่งงาน ชุดเพื่อนเจ้าสาว และชุดออกงานต่างๆ

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.