Home > Hello Lists > วรวุฒิ ภิรมย์ภักดี 

วรวุฒิ ภิรมย์ภักดี 

Senior Executive VP, Boon Rawd Brewery Co., Ltd. Deputy CEO, Boon Rawd Trading Co., Ltd.
444.วรวุฒิ ภิรมย์ภักดี-2

หนึ่งในความสำเร็จในปีที่ผ่านมาของ ‘คุณจ๊ะ-วรวุฒิ ภิรมย์ภักดี’ ทายาทรุ่นที่ 4 แห่งบุญรอดบริวเวอรี่ บุตรชายคุณวุฒา และคุณอรนุช ภิรมย์ภักดี คือ การเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนทีม จนทำให้องค์กรข้ามผ่านความท้าทายขึ้นเป็นเบอร์ 1 ในตลาดแอลกอฮอล์ได้สำเร็จคุณจ๊ะมีคติในการทำงานคือ ทำในสิ่งที่รักและทำงานอย่างมีความสุข เมื่อว่างจากงาน คุณจ๊ะเลือกที่จะลงสนามแข่งรถเพื่อผ่อนคลาย และใช้เวลากับลูกๆ ที่เริ่มโตเป็นผู้ใหญ่ โดยจะสวมบทเป็นที่ปรึกษา คอยชี้แนะและเรียนรู้ไปกับสิ่งที่ลูกๆ สนใจ ส่วนตัวคุณจ๊ะ นอกจากจะเริ่มปรับตัวให้เข้ากับชีวิตวิถีใหม่ ออกไปสังสรรค์และท่องเที่ยว ยังเริ่มสะสมนาฬิกาควบคู่ไปกับรถ

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.