Home > Events > เชิญชมภาพยนตร์สั้น “ปลูกต้นกล้าแห่งความดี” ส่งเสริมให้คนไทยร่วมทำความดีด้วยหัวใจ
sa1
Events

เชิญชมภาพยนตร์สั้น “ปลูกต้นกล้าแห่งความดี” ส่งเสริมให้คนไทยร่วมทำความดีด้วยหัวใจ

Jul 28, 2019

เชิญชวนคนไทยชมภาพยนตร์สั้น เรื่อง “ปลูกต้นกล้าแห่งความดี” ซึ่งแสดงถึงผลงานและความสำเร็จของโครงการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ที่ได้ช่วยพัฒนาสังคมไทยในหลายมิติ และส่งเสริมให้คนไทยทำความดีให้สังคม

โครงการจิตอาสาได้ช่วยพัฒนาสังคมไทยในหลายมิติ เพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการช่วยเหลือราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศ ตลอดจนสร้างสังคมน่าอยู่ โดยไม่หวังผลตอบแทน

หนึ่งในโครงการจิตอาสานั้นคือหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ โดยโครงการนี้ ได้มีมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามจังหวัดต่าง ๆ และในปีนี้ ได้จัดขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรี มีบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมมากกว่า 500 คน ประชาชนจิตอาสามากกว่า 2,000 คน พร้อมเครื่องมือพิเศษเพื่อตรวจรักษาและคัดกรองใน 22 คลินิก ซึ่งเป็นคลินิกเฉพาะทางครอบคลุมในการรักษารอบด้าน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ท้องถิ่นขาดแคลน ให้บริการตรวจ รักษา ผ่าตัด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และมีประชาชนได้รับประโยชน์มากกว่า 30,000 คน

ส่วนโครงการจิตอาสาทำความสะอาดคลองและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณคูคลอง ก็เป็นโครงการที่ประชาชนจิตอาสาจำนวนมากพร้อมใจกันเข้าร่วมในแต่ละครั้ง โดยที่ผ่านมาได้มีการทำความสะอาดคลองไปแล้วหลายที่ทั่วประเทศ เช่น คลองเปรมประชากร คลองบางลำพู คลองหลอดวัดราชบพิธ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ คลองบางเขน ฯลฯ

การสร้างและซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับประชาชน ก็เป็นหนึ่งในโครงการจิตอาสาที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน เช่น การสร้างและซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับประชาชนใน 4 จังหวัดภาคใต้ ซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัยพายุฤดูร้อนพัดถล่มจังหวัดศรีสะเกษ ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสภายในชุมชนแออัดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 25 จังหวัดภาคกลาง การก่อสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ที่จังหวัดสระแก้ว ซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ประสบวาตภัยที่จังหวัดเลย ฯลฯ

กิจกรรมในโครงการจิตอาสาต่าง ๆ เหล่านี้ยังช่วยปลูกต้นกล้าแห่งความดีให้คนไทยทุกเพศทุกวัยมาทำความดีด้วยหัวใจ

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.