Home > Royalty > เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ปฏิบัติภารกิจครั้งแรก

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประทานพระวโรกาสให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เฝ้าถวายสักการะ ในการปฏิบัติภารกิจครั้งแรกอย่างเป็นทางการหลังได้รับสถาปนาเป็นเจ้าคุณพระเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา

ภารกิจคร้ังแรกนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายสักการะพระพุทธประทีปวโรทัย ประธานพระวิหาร พระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ แล้วบำเพ็ญกุศลถวายสังฆทาน และสนทนาธรรมกับเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมทั้งถวายเครื่องสักการะเป็นมุทิตาแด่เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ในโอกาสได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ

จากนั้นไปถวายสักการะปูชนียวัตถุในพระอาราม แล้วไปยังสุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ถวายสักการะพระราชสรีรางคาร พระสรีรางคาร พระอัฐิพระบรมวงศานุวงศ์

CR: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

 

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.