Home > Royalty > สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ไปทรงเปิดอุทยานราชภักดิ์ ณ อุทยานราชภักดิ์ โดยมี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายทหารระดับสูงของกองทัพบก และประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จอย่างพร้อมเพรียง

ในการนี้ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก (ในขณะนั้น) เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือที่ระลึกการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ พร้อมกราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาในการจัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม บนพื้นที่ 222 ไร่เศษของกองทัพบก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างและได้รับพระราชทานชื่อ ‘อุทยานราชภักดิ์’ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันมีความหมายว่า “อุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์” เป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณองค์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยามทั้ง 7 พระองค์ ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ได้แก่ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระราชอิริยาบถทรงยืน สูงประมาณ 13.9 เมตร หล่อด้วยเนื้อสำริดนอก

เมื่อเสร็จพิธีการจึงเสด็จฯ ไปประทับยังพลับพลาพิธีเพื่อทรงประกอบพิธีทางสงฆ์ แล้วจึงพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณต่อการสร้างอุทยานแห่งนี้ แล้วจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังเรือนรับรองที่ประทับ

ช่วงเย็นทั้งสองพระองค์เสด็จฯ มายังอุทยานราชภักดิ์อีกครั้งเพื่อทอดพระเนตรการแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสมภายใต้ชื่อ ‘อุทยานราชภักดิ์เทิดจงรักสัตตปฐพี’ ทั้ง 7 องค์ เมื่อจบแล้วจึงเสด็จฯ กลับด้วยเครื่องบินพระที่นั่งจากท่าอากาศยานหัวหิน เป็นการเปิดอุทยานราชภักดิ์อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ บอกเล่าความเป็นมาและความสัมพันธ์ระหว่างชาติกับสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ทรงปกปักรักษาประเทศชาติให้มั่นคงสืบมา เป็นการสร้างจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันนำมาซึ่งความจงรักภักดีและการเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

……………………………………………………..

PHOTOS: สำนักพระราชวัง

Tags
royalty
Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.