Home > Royalty > Thailand > ‘สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน’ พระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ 70,000 เม็ด

‘สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี’ ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19  ระลอกใหม่ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครจึงโปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหายาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จำนวน 70,000 เม็ด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย

การนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ พระตำหนักทิพย์พิมาน พระราชทานพระวโรกาสให้ ‘นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต’ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าเฝ้ารับพระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ จำนวน 10,000  เม็ด ‘พญ.วันทนีย์ วัฒนะ’ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าเฝ้ารับพระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ จำนวน 50,000 เม็ด และ ‘พล.ท.ชาญชัย ติกขะปัญโญ’ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เข้าเฝ้ารับพระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ จำนวน 10, 000 เม็ด เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไป

จากนั้นทรงมีพระดำรัสแก่คณะฯ ผู้เข้าเฝ้าฯ พร้อมพระราชทานกำลังใจให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานช่วงวิกฤติโควิด-19 ในทุกภาคส่วน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยทุ่มเท เสียสละ และร่วมกันช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างน่าชื่นชม

ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยและทรงทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือด้านการแพทย์อย่างต่อเนื่อง อาทิ โปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับกองทัพอากาศจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ณ อาคารฝึกและทดสอบสมรรถภาพกองทัพอากาศ 2 สนามกีฬาจันทรุเบกษา กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร พร้อมให้การสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ เพื่อให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สามารถขอความอนุเคราะห์ และนำไปใช้ในกรณีเครื่องมือไม่เพียงพอ

นอกจากนี้ ยังโปรดเกล้าฯ ให้โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พัฒนาสูตรเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่ได้มาตรฐาน ควบคุมคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยและญาติ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และพระราชทานเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแก่โรงพยาบาล หน่วยงาน และมูลนิธิต่าง ๆ เพื่อสุขอนามัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.