Home > Royalty > Thailand > สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน บำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2565 เวลา 06.14 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังวัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา วันที่ 4 กรกฎาคม พุทธศักราช 2565

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน ทรงบำเพ็ญพระกุศล
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน ทรงบำเพ็ญพระกุศล ณ วัดป่าบ้านตาด

ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายสักการะรูปเหมือน พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดรูปแรก และทรงบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป จากนั้นเสด็จไปยังห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ทรงศีล พระราชภาวนาวชิรากร อินทร์ถวาย สันตุสสโก ประธานมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ ประธานสงฆ์ ถวายศีล เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน ทรงบำเพ็ญพระกุศล
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน ทรงบาตรพระสงฆ์จำนวน 10 รูป

จากนั้นทรงจุดเทียนที่ครอบทำน้ำพระพุทธมนต์ และพระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะหน้าประธานสงฆ์ ทรงประเคนครอบทำน้ำพระพุทธมนต์แด่ประธานสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบ ทรงประเคนเครื่องสังฆทาน และเครื่องไทยธรรมถวายแด่พระสงฆ์ จากนั้นทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ประธานสงฆ์ถวายน้ำพระพุทธมนต์ แด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน ทรงบำเพ็ญพระกุศล
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน ทรงบำเพ็ญพระกุศล

ลำดับต่อมา เสด็จไปยังพลับพลาบริเวณลานปลูกต้นไม้และ สวนป่า พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ พระราชทานพระวโรกาสให้ นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ประธานโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เฝ้ากราบทูลรายงานโครงการปลูกต้นไม้และสวนป่า เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าและลานจอดรถพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ บนที่ดินจำนวน 67 ไร่ 14 ตารางวา ซึ่งคณะศิษยานุศิษย์ ร่วมกันดำเนินการเพื่อปรับสภาพภูมิทัศน์และภูมิสถาปัตย์ ทางเข้าด้านหน้าให้สอดรับกับความสวยงามของพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ และอำนวยความสะดวกแก่พุทธศาสนิกชนที่จะเข้าเยี่ยมชม โดยตัดถนน สร้างสะพาน ถมที่ดิน วางระบบระบายน้ำ สร้างประตูรั้ว และไฟฟ้าแสงสว่าง

นอกจากนี้จะได้สร้างอาคารประกอบ อาทิ ศาลารายสถาปัตยกรรมไทย และห้องน้ำสำหรับภิกษุสามเณร ผู้พิการ และประชาชน รวมทั้งสร้างลานจอดรถ ตลอดจนปลูกต้นราชพฤกษ์ ต้นไม้ประจำชาติ และต้นทองกวาว ต้นไม้ประจำจังหวัดอุดรธานี ตลอดแนวถนน รวม 214 ต้น และปลูกต้นไม้อื่นๆ บริเวณสวนป่า 20 ไร่ และลานจอดรถ รวม 4,600 ต้น และปลูกบัวในบ่อด้านหน้าและด้านข้างพิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชาและสร้างความร่มรื่นสวยงาม

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน ทรงบำเพ็ญพระกุศล

สำหรับ โครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ ได้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2565 ซึ่งสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นพุทธมามกะที่มีพระศรัทธาอย่างสูงในพระพุทธศาสนา และหลวงตาพระมหาบัวฯ เสมอมา จึงทรงรับเป็นประธานโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ และโปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เป็นประธานคณะผู้ออกแบบก่อสร้าง รวมทั้งมีคณะศิษยานุศิษย์ หน่วยงานทุกภาคส่วนของจังหวัดอุดรธานี และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ต่างร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน และเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ และอัฐิธาตุขององค์หลวงตา

รวมทั้งเป็นสถานที่รวบรวมและเผยแผ่ธรรมเทศนา ปฏิปทา คติธรรมคำสอน และเก็บรักษาหนังสือธรรมมะ ตลอดจนเครื่องอัฐบริขารขององค์หลวงตา เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน ซึ่งถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติธรรม และทำความดีเพื่อพระพุทธศาสนาและประเทศชาติสืบไป

จากนั้นเวลา 10.18 น. เสด็จไปยังหอประชุมมลฑาทิพย์ ฮอลล์ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดอุดรธานี ทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และแจกันดอกไม้พระราชทานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายจิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์ รองอธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์ เชิญไปถวาย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565

พร้อมกันนี้ ทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทาน กับแจกันดอกไม้และของขวัญของพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ และโปรดให้เชิญไปถวาย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติฯ โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ เฝ้าถวายแจกันดอกไม้และของขวัญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติด้วย.

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.