Home > Royalty > Thailand > สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน น้อมนำพระบรมราโชวาทพระบิดา พระราชทานแก่นศ.ใหม่

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 19 ตุลาคม 2564 พระราชทานพระวโรกาสให้ ‘ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์’ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เบิก ‘ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์’ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าเฝ้ากราบทูลถวายรายงาน ขอพระราชทานพระอนุญาตให้นักศึกษาใหม่ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 493 คน ร่วมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตน และขอพระราชทานพระโอวาทผ่านระบบออนไลน์

นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ : อนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์เคมี และสาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม จำนวน 30 คน นักศึกษาจาก วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 168 คน คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 154 คน คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ จำนวน 30 คน และนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 111 คน

ในการนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้พระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ใจความว่า “ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง การศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้นนับเป็นก้าวที่สำคัญในการเดินทางของชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขณะที่โลกกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง ทั้งจากเทคโนโลยีและการระบาดของโรคที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรง ความรู้และประสบการณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ไขวิกฤตปัญหาต่าง ๆ 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เล็งเห็นความสำคัญของการให้ความรู้ ส่งเสริมทักษะการวิจัย และปลูกฝังความมีจิตสาธารณะเพื่อสร้างบุคลากรในการพัฒนาประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างประโยชน์สุขให้มวลมนุษยชาติ ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าก่อตั้งสถาบันการศึกษาแห่งนี้  ข้าพเจ้าขอน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระองค์ เรื่องการทำความดีที่พระราชทานไว้ว่า

“การทำความดีนั้นทำยากและเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัวแต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลังในการสร้างเสริมและสะสมความดี” 

พระบรมราโชวาทพระราชทาน แก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สวนอัมพร 14 สิงหาคม 2525

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะใช้เวลาและโอกาสอันมีค่านี้ สั่งสมความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างฉลาดและมีสติ ประสบความสำเร็จในการศึกษาตามที่มุ่งหวัง และเป็นบัณฑิตที่มุ่งมั่นทำความดี มีเมตตาและสามัคคี เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่า สร้างความมั่นคงให้แก่ตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติต่อไป ”

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.