Home > Royalty > Thailand > ‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

‘สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี’ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จ.ร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดแรก นับตั้งแต่ทรงประสบอุบัติเหตุระหว่างทรงพระดำเนินออกกำลังพระวรกายเมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2564 ก่อนทรงรับการผ่าตัดรักษาข้อพระบาททั้งสองข้าง ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยคณะแพทย์จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกันถวายการรักษา และเสด็จฯ กลับไปประทับ ณ วังสระปทุมตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2564 เป็นต้นมา

ในเวลา 10.22 น. เสด็จฯ ยังสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมือง ทรงเปิดหอโหวด 101 ซึ่งตั้งอยู่ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด จัดสร้างขึ้นเพื่อสร้างการจดจำและเป็นเอกลักษณ์ของเมือง โดยนำ ‘โหวด’ เครื่องดนตรีพื้นบ้านประจำจ.ร้อยเอ็ด มาสร้างเป็นหอสูงชมเมืองรูปทรงโหวด บนเนื้อที่ 124 ไร่ สูง 101 เมตร เทียบเท่าอาคารสูง 35 ชั้น สร้างเสร็จเมื่อเดือนธ.ค. 2563

จากนั้น เวลา 12.56 น. เสด็จฯ ไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม ต.เหนือเมือง อ.เมือง ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้าร่วมโครงการเมื่อปี 2563 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาความรู้ด้านเกษตรกรรม การผลิตเมล็ดพันธุ์พืช และการขยายผลสู่ชุมชนใกล้เคียง ที่จะช่วยสร้างความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืนและปลอดภัย ในการนี้ ทรงปล่อยปลานิลจิตรลดา ที่กรมประมงจัดถวายจำนวน 999 ตัว เพื่อเป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์ในโครงการ

ต่อมา ทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินงานของโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ด้านการพัฒนาแปรรูปสมุนไพรให้เป็นนำมันนวดหอมระเหย และลูกประคบเพื่อบำบัดผู้ป่วย และโครงการอาชาบำบัดเพื่อเพิ่มพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจรักษาเด็กพิเศษ โอกาสนี้ พระราชทานเครื่องมือทางการแพทย์ ได้แก่ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า 2 เครื่อง เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ 1 เครื่อง และเครื่องช่วยหายใจ 2 เครื่อง แก่โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)

หลังจากนั้นเสด็จฯ ไปกองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 6 ที่ได้รับคำแนะนำจากมูลนิธิชัยพัฒนา ในการศึกษาการเพาะพันธุ์ปลานิลจิตรลดา ซึ่งต่อมาในปี 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่อีสานใต้ขึ้น และมีพระราชดำริให้กองพลทหารราบที่ 6 ผลิตพันธุ์ไก่เพื่อพระราชทานแก่ราษฎรเพิ่มเติม

โอกาสนี้ ทรงระนาดเอกร่วมกับศิลปินพื้นบ้านเพื่อเป็นสัญญาณในการพระราชทานอาหารไก่ในโรงเรือน ก่อนพระราชทานพระราโชวาทแก่คณะทำงานโครงการทหารพันธุ์ดี และบุคลากรโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

เลี้ยงสัตว์ และปลูกผัก ไม้ผล อย่างที่พวกเราทำ นอกจากทำให้ชาวบ้านหรือทหารในประจำการทั้งนายสิบ นายร้อย นายพัน นายพล สามารถนำไปใช้บริโภคในครอบครัว ทั้งยังเป็นรายได้เสริม เพราะสมัยนี้ทุกคนก็ต้องมีรายได้เสริมทั้งนั้น เงินมาก เงินน้อย ก็ดูถูกไม่ได้ และพวกที่เป็นทหารเกณฑ์ พลทหาร เมื่อปลดประจำการ ได้ความรู้จากที่เรียนและปฏิบัติ ก็สามารถกลับไปเป็นปราชญ์ชาวบ้าน ชักชวนให้เพื่อนบ้านเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ เป็นรายได้ เป็นการวิจัยที่ดี ที่ดูแลทั้งชีวิตพืช ชีวิตสัตว์ ก็จะทำให้จิตใจอ่อนโยน คิดถึงประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่น รักการเรียนรู้”

เครคิตภาพ : เฟซบุ๊ก มูลนิธิชัยพัฒนา

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.